På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Om netværket

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Kontaktpunkter

Der er et centralt kontaktpunkt for hver af Det Forenede Kongeriges fire retskredse. Da disse kontaktpunkter dækker hver sit kompetenceområde, er der ingen overlapning i deres arbejde, idet de hver især har eneansvaret for netværket i deres retskreds. Forespørgsler via EJN bør stiles til det relevante kontaktpunkt for den berørte domstol.

Kontaktpunktet for Skotland arbejder for den skotske regerings EU-kontor i Bruxelles. Kontaktpunktet kan få hjælp og bistand fra en række kolleger i forbindelse med opgaver, der vedrører netværket. Arbejdet med netværket kombineres med andre opgaver.

EJN i Skotland

Der findes ikke noget formelt netværk i Skotland. Der er dog i direktoratet for forfatningsret oprettet et netværk af sagkyndige inden for bestemte politikområder. Kontaktpunktet kan henvende sig til disse kolleger for at få svar på specifikke spørgsmål.

Der er også etableret kontaktpunkter andre steder i den skotske regering. Kontaktpunktet retter henvendelse til disse personer for rådgivning eller svar på spørgsmål vedrørende deres arbejde. Kontaktpunktet samarbejder også med andre uden for regeringen, hvis det er relevant. Eksempler herpå er Law Society of Scotland og Faculty of Advocates, som er faglige organisationer for henholdsvis jurister og advokater. Kontaktpunktet har også etableret forbindelser med det repræsentative organ for fogedretterne, Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO).

Den mest almindelige måde at søge adgang til og udveksle oplysninger på er via e-mail. Kontaktpunktet har også deltaget i fysiske møder.

Kontaktpunktet sørger for, at relevante politiske, administrative eller andre sagkyndige høres før relevante møder i netværket. Mødenotater og relevante handlingspunkter formidles efter behov.

Formidling af oplysninger

Der er ikke noget nationalt websted for EJN i Skotland. Oplysninger formidles via andre eksisterende websteder. Der henvises i stigende grad til e-Justice-portalen. Kontaktpunktet har samarbejdet med andre, som formidler oplysninger, herunder Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS). På SCTS's websted findes vejledning til borgere om grænseoverskridende krav – navnlig i forbindelse med det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, den europæiske betalingspåkravsprocedure og forordningen om europæiske småkrav. Mulighederne for at skabe opmærksomhed om EJN og siderne på e-justice-portalen er benyttet på relevante møder og konferencer og i relevante publikationer.

Sidste opdatering: 03/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.