Om netværket

Oplysninger om Det ERN (på det civile og handelsretlige område) nationale kontaktpunkter og deres funktion

Hvad er ERN (på det civile og handelsretlige område)?

De mange forskellige nationale retssystemer i Den Europæiske Union sammen med ny EU-lovgivning har skabt et behov for gennem et specifikt netværk at støtte og informere de myndigheder, der beskæftiger sig med grænseoverskridende sager. Disse sager kan omhandle virksomhedstvister, forbrugertvister, arbejdsretlige tvister, skilsmisse, spørgsmål om forældremyndighed eller arveforhold. Netværket består af de nationale myndigheder, der har ansvaret for at bistå lokale judicielle myndigheder, og det har til formål at fremme det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne. ERN (på det civile og handelsretlige område) blev oprettet af Rådet ved beslutning 2001/470/EF af 28. maj 2001 og blev taget i brug den 1. december 2002. Retsgrundlaget blev ændret i 2009 (den konsoliderede version kan ses her). Alle medlemsstaterne bortset fra Danmark deltager i Det ERN (på det civile og handelsretlige område).

Se ERN's infografik!

Formålet med ERN (på det civile og handelsretlige område)

ERN (på det civile og handelsretlige område) har fra starten været et vigtigt instrument for så vidt angår støtte til den praktiske gennemførelse af EU's civilretlige instrumenter. ERN (på det civile og handelsretlige område) letter forbindelserne mellem nationale retslige myndigheder gennem kontaktpunkter i hver enkelt medlemsstat og hjælper i forbindelse med grænseoverskridende sager. Formålet med dette samarbejde mellem myndigheder er at bistå personer, der er involveret i grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager.

Hvem er medlemmer af ERN (på det civile og handelsretlige område)?

Der er over 500 medlemmer af netværket, som henhører under de fem nedenstående kategorier. Hver medlemsstat har mindst et kontaktpunkt.

Netværket består af

  • kontaktpunkter, der udpeges af medlemsstaterne
  • de centrale organer og de centrale myndigheder, der er omhandlet i EU-lovgivningen eller i internationale instrumenter, som medlemsstaterne er part i, eller i national lovgivning om samarbejde på det civil- og handelsretlige område
  • retsembedsmænd, der fungerer som forbindelsespersoner med ansvar for samarbejde på det civil- og handelsretlige område
  • enhver anden judiciel eller administrativ myndighed, der varetager opgaver inden for samarbejdet på det civil- og handelsretlige område, og hvis tilknytning til netværket anses for at være nyttig af den pågældende medlemsstat
  • faglige sammenslutninger, der repræsenterer retsvæsenets aktører, som er direkte involveret i anvendelsen af EU-retsakter og internationale instrumenter vedrørende samarbejdet på det civil- og handelsretlige område.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 09/07/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.