Σχετικά με το δίκτυο

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Σημεία επαφής και βελγικοί φορείς-μέλη του δικτύου

Το Βέλγιο έχει ορίσει δύο σημεία επαφής. Ένα από αυτά είναι δικαστής του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και συντονίζει τις σχέσεις του δικτύου με τους δικαστές-μέλη το άλλο σημείο επαφής είναι υπάλληλος της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης και, ειδικότερα, εργάζεται στην Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.

Εξάλλου, το βελγικό δίκτυο αποτελείται σήμερα από 15 δικαστές, οι οποίοι είναι μέλη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου. Για κάθε εφετειακή περιφέρεια ορίζονται τρεις ή τέσσερις δικαστές καθένας από αυτούς ειδικεύεται είτε στο οικογενειακό δίκαιο, είτε στο εμπορικό δίκαιο, είτε στο δικονομικό δίκαιο. Αυτοί οι δικαστές της έδρας προέρχονται από δικαστήρια διαφόρων βαθμών (εφετεία, πρωτοδικεία, εμπορικά δικαστήρια και ειρηνοδικεία).

Μέλος του βελγικού δικτύου είναι επίσης ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Προϊσταμένων Γραμματείας Δικαστηρίων δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της προαναφερόμενης απόφασης.

Το Βέλγιο έχει επίσης ορίσει τέσσερις εκπροσώπους νομικών επαγγελμάτων ως μέλη του δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε): έναν εκπρόσωπο των συμβολαιογράφων, έναν εκπρόσωπο των δικαστικών επιμελητών και δύο εκπροσώπους των δικηγορικών συλλόγων [έναν από την ένωση γαλλόφωνων και γερμανόφωνων δικηγορικών συλλόγων («Ordre des barreaux francophones et germanophone») και έναν από την ένωση φλαμανδικών δικηγορικών συλλόγων («Ordre des barreaux flamands»)].

Επιπλέον, εξασφαλίζεται συντονισμός με τις διάφορες κεντρικές αρχές που καθορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων κανονισμών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2001 κ.ά.].

Έχουν επίσης αναπτυχθεί επαφές με το βελγικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών.

Τρόπος λειτουργίας του δικτύου

Το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως από τη Γραμματεία, διαβιβάζονται κυρίως στα μέλη από ένα από τα σημεία επαφής. Τα μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του δικτύου ανάλογα με τη θεματολογία τους. Εξάλλου, διοργανώνεται μία φορά ετησίως συνεδρίαση των Βέλγων δικαστών που είναι μέλη του δικτύου.

Τα μέλη καλούνται τακτικά να παρέχουν –σε όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο– πληροφορίες σχετικά με τη νέα νομοθεσία ή να διαβιβάζουν ερωτηματολόγια στους συναδέλφους τους. Κατά κανόνα, διαβιβάζονται ευρέως στα δικαστήρια τόσο η τεκμηρίωση που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι χρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι. Ορισμένα μέλη του δικτύου συμμετέχουν επίσης στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου ειδικά για την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Eur-alert!).

Επιπροσθέτως, έχει καθιερωθεί η συνεργασία με το Ινστιτούτο Δικαστικής Κατάρτισης, που δίνει τη δυνατότητα στα σημεία επαφής και στα μέλη να συμμετέχουν ως ομιλητές στα μαθήματα κατάρτισης που οργανώνει σχετικά με την πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδίως τους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής και διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Κατά την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν, π.χ., το περιεχόμενο του αλλοδαπού δικαίου ή τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας με διασυνοριακές επιπτώσεις, οι επαφές γίνονται καταρχήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός, μεταξύ του σημείου επαφής στο Βέλγιο και του Βέλγου δικαστή που απευθύνθηκε σ’ αυτό στο πλαίσιο εκκρεμούς διαδικασίας και, αφετέρου, μεταξύ των σημείων επαφής στα οικεία κράτη μέλη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.