Σχετικά με το δίκτυο

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Εθνικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Το νομικό πλαίσιο για το εθνικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας (στο εξής: εθνικό δίκτυο) παρέχεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του (Pravila za deynostta), που εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Vissh sadeben savet, VSS) με την απόφαση της 13ης Μαρτίου 2018, η οποία αντικατέστησε τους κανόνες που είχαν εγκριθεί με απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2014 και τροποποιηθεί με απόφαση της 19ης Μαρτίου 2015.

Σκοπός του εθνικού δικτύου είναι η παροχή της αναγκαίας συνδρομής στις δικαστικές αρχές όσον αφορά την αποτελεσματική κατάρτιση, διαβίβαση και εκτέλεση των παραγγελιών δικαστικής συνδρομής, τη συγκέντρωση και αποθήκευση στατιστικών στοιχείων για τη διεθνή νομική συνεργασία που επιχειρείται από τα δικαστήρια της Βουλγαρίας και τη συνεργασία με τα σημεία επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου και λοιπούς παρόμοιους φορείς.

Το Τμήμα Δικαστών (Sadiyska kolegiya) του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου, τη συμμετοχή του σε εθνικά και διεθνή έργα και τη συνεργασία του με όλους τους φορείς, οργανισμούς και οντότητες, εθνικούς/-ές ή διεθνείς, που είναι επιφορτισμένοι/-ες με αρμοδιότητες στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνδρομής. Η διεύθυνση διεθνών σχέσεων και πρωτοκόλλου (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου παρέχει συνδρομή και συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών του δικτύου, των εθνικών σημείων επαφής και του Τμήματος Δικαστών. Η μεθοδολογική καθοδήγηση και ο συντονισμός της λειτουργίας του εθνικού δικτύου πραγματοποιούνται από το Τμήμα Δικαστών μέσω της επιτροπής αξιολογήσεων και διαγωνισμών (Komisiya po atestiraneto i konkursite).

Μέλη δικτύου

Αίτηση για συμμετοχή ως μέλη του εθνικού δικτύου μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι δικαστές τοπικού ή περιφερειακού δικαστηρίου ή εφετείου που πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα επαγγελματικού κύρους και ηθικής ακεραιότητας, διαθέτουν δεξιότητες σε ξένες γλώσσες κ.ο.κ. Μετά από διαγωνισμό, οι δικαστές του εθνικού δικτύου διορίζονται με απόφαση του Τμήματος Δικαστών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία. Το εθνικό δίκτυο απαρτίζεται από επτά δικαστές κάθε εφετειακής περιφέρειας κατ’ ανώτατο όριο και έως 15 δικαστές από την εφετειακή περιφέρεια της Σόφιας. Στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά, η ιδιότητα του μέλους του δικτύου παύει με αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος Δικαστών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αξιολογήσεων και Διαγωνισμών.

Σημεία επαφής

Το Τμήμα Δικαστών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με πρόταση της Επιτροπής Αξιολογήσεων και Διαγωνισμών, ορίζει σημεία επαφής επιλέγοντας από τα μέλη του Δικτύου: ένα σημείο επαφής για αστικές και ένα για εμπορικές υποθέσεις, με θητεία πέντε ετών.

Καθήκοντα

— Τα μέλη του εθνικού δικτύου παρέχουν συνδρομή στα εθνικά σημεία επαφής που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ή άλλα διεθνή δίκτυα νομικής συνεργασίας, καθώς και στους εθνικούς δικαστές, για την υλοποίηση της διεθνούς νομικής συνεργασίας.

— Στο πλαίσιο της εν λόγω συνδρομής, τα μέλη του εθνικού δικτύου έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν, να συμβουλεύουν, να συντονίζουν, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και να διεξάγουν άλλες δραστηριότητες για τη διευκόλυνση της διεθνούς νομικής συνεργασίας, σύμφωνα με την αρμοδιότητα των αντίστοιχων δικαστικών αρχών στη Βουλγαρία. Τα μέλη του εθνικού δικτύου έχουν υποχρέωση να παρέχουν συνδρομή, όταν αυτή ζητείται από κάθε εθνικό δικαστή, εισαγγελέα, ανακριτή ή εκπρόσωπο κεντρικής εθνικής αρχής στην οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες, σύμφωνα με τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

— Τα μέλη του εθνικού δικτύου διευκολύνουν την οργάνωση μαθημάτων επιμόρφωσης στο πεδίο της διεθνούς νομικής συνεργασίας, τα οποία πραγματοποιούνται στην περιφέρεια όπου τα μέλη εκτελούν τα καθήκοντά τους.

— Τα μέλη του εθνικού δικτύου διευκολύνουν τους δικαστές στον τομέα της διεθνούς νομικής συνεργασίας στην εφετειακή περιφέρεια για την οποία έχουν αρμοδιότητα.

— Τα μέλη του εθνικού δικτύου διεξάγουν μελέτες για την ευρωπαϊκή και διεθνή νομολογία και για τις σχετικές εξελίξεις όσον αφορά τη συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και δημοσιοποιούν και διαδίδουν τις εν λόγω μελέτες.

— Τα μέλη του εθνικού δικτύου καταρτίζουν τριμηνιαίες εκθέσεις δραστηριοτήτων για τη σχετική εφετειακή περιφέρεια όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και τη διεθνή νομική συνεργασία, αποστέλλουν τις εν λόγω εκθέσεις σε βάση δεδομένων του VSS που επικαιροποιείται και ενημερώνεται συνεχώς και παρέχουν στα εθνικά σημεία επαφής ηλεκτρονική έκδοση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται από τα δικαστήρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην υπόψη εφετειακή περιφέρεια κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ώστε να μπορεί να τηρείται η αναγκαία βάση δεδομένων.

— Διεκπεραιώνουν επίσης πρόσθετες αναθέσεις έργου από το Τμήμα Δικαστών του VSS, αν είναι αναγκαία η παροχή πληροφοριών, η διεξαγωγή μελέτης, η υλοποίηση εκπαίδευσης ή η διεξαγωγή άλλης δραστηριότητας αναφορικά με τη διεθνή νομική συνεργασία.

— Τα μέλη του εθνικού δικτύου διατηρούν ενημερωμένη βάση δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλες διευθύνσεις αλληλογραφίας, τηλεφωνικοί αριθμοί) και βάση δεδομένων με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του VSS, στην ενότητα που αφορά το δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

— Κάθε μέλος του εθνικού δικτύου ασκεί τα καθήκοντά του εντός της σχετικής εφετειακής περιφέρειας.

— Τα μέλη του εθνικού δικτύου συμμετέχουν σε ετήσια συνέλευση, που πραγματοποιείται τον Φεβρουάριο, στην οποία εγκρίνεται η έκθεση δραστηριοτήτων του δικτύου για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος∙ η έκθεση δραστηριοτήτων καταρτίζεται από το εθνικό σημείο επαφής βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας που υποβάλλονται από τα μέλη έως τις 15 Ιανουαρίου.

— Μετά τη συμμετοχή τους στις περιοδικές συναντήσεις των σημείων επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έκθεση στο Τμήμα Δικαστών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, στην ενότητα «Διεθνής συνεργασία», ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, για τη διασφάλιση της δημοσιότητας της δραστηριότητάς τους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.