Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στη Δημοκρατία της Κροατίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, υπάρχουν 2 σημεία επαφής.

Τα σημεία επαφής είναι υπάλληλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, που εργάζονται στην υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνδρομής και δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις της διεύθυνσης ευρωπαϊκών υποθέσεων, διεθνούς και δικαστικής συνεργασίας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Τα σημεία επαφής που εργάζονται στην προαναφερόμενη υπηρεσία έχουν πολλούς υπαλλήλους που τους βοηθούν, έτσι ώστε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ), επιτελείται πράγματι ομαδικό έργο από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας διεθνούς δικαστικής συνδρομής και δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, οι οποίοι διεκπεραιώνουν παράλληλα τα υπόλοιπες εργασίες τους που εμπίπτουν στη σφαίρα αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας.

Παρ’ όλο που δεν υφίσταται επίσημο εθνικό δίκτυο στη Δημοκρατία της Κροατίας, τα σημεία επαφής συνεργάζονται με δικαστές και άλλους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλων αρμόδιων αρχών, με καθηγητές της νομικής, με συμβολαιογράφους και άλλους ειδικούς και νομικούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του δικαίου. Στις δραστηριότητες του δικτύου συμμετέχει επίσης το Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο, ως κεντρική αρχή για ορισμένους κανονισμούς, συμμετέχει ενεργά και στις συνεδριάσεις του δικτύου οι οποίες διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δίκτυο είναι ανοικτό σε όλους τους νομικούς που επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εφαρμογή των πράξεων του ευρωπαϊκού δικαίου στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Η επικοινωνία στο εσωτερικό της Δημοκρατίας της Κροατίας διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικά και οι συνεδριάσεις καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Η επικοινωνία με τα σημεία επαφής άλλων κρατών μελών διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα σημεία επαφής και άλλα μέλη του δικτύου συμμετέχουν τακτικά στις συνεδριάσεις του ΕΔΔ τις οποίες διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεδομένου ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης είναι η κεντρική αρχή για επιμέρους κανονισμούς, τα σημεία επαφής διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα της κεντρικής αρχής, διαβιβάζουν ερωτήματα και απαντούν σε ερωτήματα που προέρχονται από τα σημεία επαφής άλλων κρατών μελών (ενδεχομένως, σε συνεργασία με δικαστές και άλλους νομικούς ή εμπειρογνώμονες), γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία που ζητούνται και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση των πληροφοριών στις σχετικές δικτυακές πύλες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα σημεία επαφής διανέμουν δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα δικαστήρια, σε πολίτες και σε άλλες στοχευμένες ομάδες και προσπαθούν να αυξήσουν την προβολή του δικτύου.

Επικοινωνία: EJNcontact@mpu.hr

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.