Σχετικά με το δίκτυο

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η οργάνωση του Δικτύου στην Κύπρο γίνεται μέσω του διορισμού των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ). Στο παρόν στάδιο, υπάρχουν έξι (6) διορισμένα ΕΣΕ: ένας Δικαστής, δύο δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, δύο Λειτουργοί του Υπουργίου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (εκ των οποίων ένας Νομικός και ένας Διοικητικός) και ένα μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο συντονισμός μεταξύ των 6 ΕΣΕ πραγματοπιείται μέσω των ΕΣΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Σε περίπτωση υποβολής ερωτήματος ή αιτήματος για παροχή πληροφοριών από το Δίκτυο ή αιτήματος από εθνικά σημεία επαφής άλλου κράτους μέλους, τα ΕΣΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναλαμβάνουν να μεταφέρουν και να συζητήσουν το αίτημα με τα υπόλοιπα ΕΣΕ για να αποφασίσουν ποιά Αρχή ή Υπηρεσία στη Δημοκρατία είναι αρμόδια για χειρισμό του αιτήματος ή για παροχή των ζητούμενων πληροφοριών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.