Σχετικά με το δίκτυο

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η Τσεχική Δημοκρατία διαθέτει επί του παρόντος έξι σημεία επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου: πέντε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Τσεχική Δημοκρατία και ένα στις Βρυξέλλες (Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ).

Τα σημεία επαφής του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου στην Τσεχική Δημοκρατία επικοινωνούν με τα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, διεκπεραιώνοντας αιτήματα δικαστηρίων και συμβολαιογράφων για παροχή πληροφοριών σχετικά με νόμους άλλων χωρών και υπενθυμίσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτημάτων, ιδίως βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 σχετικά με τη διεξαγωγή αποδείξεων και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 σχετικά με την επίδοση και την κοινοποίηση εγγράφων και άλλα θέματα.

Μετά την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η Τσεχική Δημοκρατία θέσπισε το 2004 το εσωτερικό δικαστικό δίκτυο (το «δίκτυο») για τη συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι η Τσεχική Δημοκρατία συμμετέχει αποτελεσματικά στο ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο όσον αφορά τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Στα μέλη του δικτύου περιλαμβάνονται δικαστές, εκπρόσωποι του τσεχικού δικηγορικού συλλόγου, εκπρόσωποι του τσεχικού συμβολαιογραφικού συλλόγου, εκπρόσωποι του τσεχικού συλλόγου δικαστικών επιμελητών, εκπρόσωποι του γραφείου διεθνούς νομικής προστασίας παιδιών, εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού κέντρου καταναλωτών, εκπρόσωποι της Νομικής Σχολής του Καρόλειου Πανεπιστημίου (Univerzity Karlovy) και διορισμένα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα μέλη του δικτύου συμμετέχουν ιδίως στις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στην εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν από αυτές, καθώς και στις δραστηριότητες ομάδων εργασίας και επιτροπών για αστικές και εμπορικές υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη του δικτύου εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες προτάσεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το δίκτυο έχει, επί του παρόντος, περίπου 130 μέλη. Μία φορά το έτος το Υπουργείο Δικαιοσύνης διοργανώνει συνεδριάσεις όλων των μελών του δικτύου. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων περιλαμβάνει τα τρέχοντα ζητήματα, που αφορούν ιδίως το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο, τη λειτουργία της δικτυακής πύλης European e-Justice και τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη του δικτύου έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά και να μοιραστούν την πείρα τους από την εφαρμογή των πράξεων της ΕΕ.

Διανέμονται στα μέλη του δικτύου συλλογές και άλλες δημοσιεύσεις, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.

Τα μέλη του δικτύου μπορούν να επικοινωνούν ανεπίσημα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το δίκτυο έχει δικό του κατάλογο ηλεκτρονικής διανομής (ηλεκτρονική διεύθυνση) μέσω του οποίου τα μέλη του δικτύου μπορούν να στέλνουν αιτήματα παροχής πληροφοριών και να ανταλλάσσουν εμπειρίες. Μέσω αυτού του διαύλου επικοινωνίας το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να ενημερώνει ταχέως τα μέλη του δικτύου σχετικά με τη δικαστική συνεργασία στην ΕΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.