Σχετικά με το δίκτυο

Πληροφορίες σχετικά με τους αρμόδιους επαφής και τη λειτουργία του ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Τι είναι το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις);

Η μεγάλη ποικιλία εθνικών νομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ποικιλομορφία, μαζί με τη νέα ενωσιακή νομοθεσία, οδήγησαν στην αναγκαιότητα παροχής στήριξης και πληροφόρησης, μέσω ενός ειδικού δικτύου, προς τις αρχές που ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές μπορεί να καλύπτουν εμπορικές, καταναλωτικές ή εργατικές διαφορές, διαζύγια, επιμέλεια τέκνων ή ζητήματα κληρονομικής διαδοχής. Το δίκτυο συγκεντρώνει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την παροχή συνδρομής σε τοπικά δικαστήρια και ιδρύθηκε για τη διευκόλυνση της δικαστικής και νομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) δημιουργήθηκε με την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, και άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 2002. Η εν λόγω νομική βάση τροποποιήθηκε μία φορά, το 2009 (η ενοποιημένη έκδοση διατίθεται εδώ). Όλα τα κράτη μέλη πλην της Δανίας συμμετέχουν στο ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις).

Ρίξτε μια ματιά στο ενημερωτικό γράφημα για το ΕΔΔ!

Οι στόχοι του ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Από τότε που θεσπίστηκε, το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) έχει αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της εφαρμογής των μέσων αστικού δικαίου της ΕΕ στην καθημερινή νομική πράξη. Το ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις) διευκολύνει και υποστηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών, μέσω σημείων επαφής σε κάθε κράτος μέλος, και με τον τρόπο αυτό διευκολύνει τον χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των αρχών αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε άτομα που εμπλέκονται σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές δικαστικές υποθέσεις.

Ποια είναι τα μέλη του ΕΔΔ (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις);

Υπάρχουν περισσότερα από 500 μέλη του δικτύου, τα οποία κατανέμονται στις πέντε κατηγορίες που αναφέρονται ακολούθως. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο επαφής.

Το δίκτυο αποτελείται από:

  • σημεία επαφής διορισμένα από τα κράτη μέλη
  • κεντρικά όργανα και κεντρικές αρχές που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο, στις διεθνείς νομικές πράξεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει τα κράτη μέλη ή στο εσωτερικό δίκαιο που αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
  • δικαστές-συνδέσμους με αρμοδιότητες στον τομέα της συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
  • άλλες δικαστικές και διοικητικές αρχές που έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και των οποίων η συμμετοχή στο δίκτυο κρίνεται χρήσιμη από το κράτος μέλος
  • επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν τα νομικά επαγγέλματα οι οποίες συμμετέχουν άμεσα, στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και των διεθνών πράξεων που αφορούν δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.