Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Σχετικά με το δίκτυο

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Αρμόδιοι/-ες επαφής(σημεία επαφής)

Υπάρχει ένας/μία αρμόδιος/-α επαφής για καθεμία από τις τέσσερις περιοχές δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Καθώς κάθε περιοχή δικαιοδοσίας είναι αυτόνομη, δεν υφίστανται αλληλεπικαλύψεις στο έργο των εν λόγω αρμοδίων επαφής, καθένας/καθεμία από τους/τις οποίους/-ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για το Δίκτυο στη δικαιοδοσία του/της. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω του ΕΔΔ πρέπει να απευθύνονται στον/στην αρμόδιο/-α επαφής που είναι υπεύθυνος/-η για τη σχετική δικαιοδοσία.

Ο αρμόδιος επαφής για την Αγγλία και την Ουαλία εργάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice) στο Λονδίνο. Επικουρείται από ένα ακόμη μέλος του προσωπικού και μπορεί να ζητά τη συνδρομή και άλλων συναδέλφων, όταν ασχολείται με τις δραστηριότητες του Δικτύου. Παράλληλα με το έργο του για το Δίκτυο, εκτελεί και άλλα καθήκοντα.

Η λειτουργία του ΕΔΔ στην Αγγλία και την Ουαλία

Δεν υπάρχει επίσημο εθνικό δίκτυο στην Αγγλία και την Ουαλία. Ωστόσο, έχει συγκροτηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα δίκτυο ανθρώπων που διαθέτουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής και στους οποίους μπορεί να απευθύνεται ο αρμόδιος επαφής για απαντήσεις σε τιθέμενα ερωτήματα.

Έχουν επίσης αναπτυχθεί επαφές και με άλλα συναφή υπουργεία, ώστε να μπορεί ο αρμόδιος επαφής να απευθύνεται στο εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο για να αναζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη ή απαντήσεις σε ερωτήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εν λόγω υπουργείου. Ο αρμόδιος επαφής συνεργάζεται επίσης στενά με άλλα μέλη του Δικτύου για την Αγγλία και την Ουαλία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δικαστών που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου ή είναι αρμόδιοι για θέματα διεθνούς συνεργασίας —και ιδίως με τον δικαστικό προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διεθνούς Οικογενειακού Δικαίου (Head of International Family Law) και με τον δικαστή (Senior Master) που είναι αρμόδιος για τον κανονισμό σχετικά με την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων και τον κανονισμό για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Είναι δυνατή η επικοινωνία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με όλα τα μέλη του διευρυμένου Δικτύου, καθώς και με τα μέλη του άτυπου διυπουργικού δικτύου. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ministry of Justice) και της Δικαστικής Υπηρεσίας (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) έχουν πρόσβαση σε ενδοδίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση πληροφοριών για το Δίκτυο, ενώ είναι επίσης δυνατή και η επικοινωνία με τους δικαστές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο παρέχονται επίσης στο δικαστικό ενδοδίκτυο για την Αγγλία και την Ουαλία (Judicial Intranet for England and Wales).

Οι αρμόδιοι επαφής διασφαλίζουν ότι πραγματοποιούνται οι δέουσες διαβουλεύσεις με τους οικείους πολιτικούς, διοικητικούς ή δικαστικούς εμπειρογνώμονες πριν από τις σχετικές συνεδριάσεις του Δικτύου και ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα σχετικά σημεία δράσης διανέμονται καταλλήλως.

Ο αρμόδιος επαφής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διεθνούς Οικογενειακού Δικαίου (International Family Law Committee), η οποία αποτελείται από ανώτερους δικαστές οικογενειακών υποθέσεων, δικηγόρους, πανεπιστημιακούς και τις αρμόδιες κεντρικές αρχές για την Αγγλία και την Ουαλία. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση και, μεταξύ άλλων, ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη νομοθεσία της ΕΕ και τις δραστηριότητες του Δικτύου. Ο αρμόδιος επαφής έχει επίσης συμμετάσχει σε ορισμένες συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής του λόρδου καγκελαρίου (υπουργού Δικαιοσύνης) για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Lord Chancellor’s Advisory Committee on Private International Law). Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από ανώτερους δικαστές και πανεπιστημιακούς και συμβουλεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις προτάσεις της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.

Ο αρμόδιος επαφής έχει επίσης τακτικές επαφές με τους δικηγορικούς συλλόγους (Bar Council και Law Society) της Αγγλίας και της Ουαλίας, τα όργανα που εκπροσωπούν τους barristers και τους solicitors αντίστοιχα, καθώς επίσης με τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου στο δίκτυο ECC-Net (Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών), ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τους αρμόδιους επαφής του Ηνωμένου Βασιλείου για το SOLVIT.

Παροχή πληροφοριών

Δεν υπάρχει εθνικός ιστότοπος για το ΕΔΔ στην Αγγλία και την Ουαλία. Παρέχονται πληροφορίες μέσω άλλων υφιστάμενων ιστοτόπων, συμπεριλαμβανομένου, όπως προαναφέρθηκε, του δικαστικού ενδοδικτύου (Judicial Intranet). Ωστόσο, ο αρμόδιος επαφής συνεργάζεται και με άλλους φορείς κατά την παροχή διαφόρων πληροφοριών στους πολίτες, μεταξύ άλλων στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service), για την καθοδήγησή τους σχετικά με τον τρόπο κίνησης αγωγών για διασυνοριακές απαιτήσεις ή σχετικά με τον τρόπο απάντησης σε τέτοιες αγωγές —ιδίως όσον αφορά τον κανονισμό για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Έχει επίσης συνεργαστεί με το ECC-Net στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει εκπονήσει οδηγό σχετικά με τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Σε κατάλληλες συνεδριάσεις και συνέδρια καθώς και σε σχετικές δημοσιεύσεις αξιοποιούνται οι ευκαιρίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ΕΔΔ και για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.