Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Τα σημεία επαφής του εθνικού δικτύου είναι οι δύο σύμβουλοι του Τμήματος Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι ασκούν επίσης και καθήκοντα εκπροσώπου του κεντρικού οργανισμού. Τα σημεία επαφής έχουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • διασφαλίζουν ότι οι τοπικές δικαστικές αρχές λαμβάνουν γενική ενημέρωση σχετικά με τις ενωσιακές και διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • παρέχουν στα άλλα σημεία επαφής και στις αρχές, καθώς και στις τοπικές δικαστικές αρχές του κράτους μέλους τους, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την καλή δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να τις βοηθήσουν στην προετοιμασία έγκυρων αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας και στην κατάρτιση των πλέον κατάλληλων άμεσων επαφών
 • παρέχουν κάθε πληροφορία που διευκολύνει την εφαρμογή του δικαίου άλλου κράτους μέλους το οποίο είναι εφαρμοστέο δυνάμει ενωσιακής ή διεθνούς πράξης
 • επιλύουν τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε σχέση με αιτήματα δικαστικής συνεργασίας
 • διευκολύνουν τον συντονισμό της εξέτασης των αιτημάτων δικαστικής συνεργασίας στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ιδίως όταν πολλές αιτήσεις των δικαστικών αρχών του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος
 • συμβάλλουν στη γενική πληροφόρηση του κοινού, μέσω του ιστότοπου του δικτύου, όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις σχετικές ενωσιακές και διεθνείς πράξεις και το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, ιδίως δε όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
 • συνεργάζονται στη διοργάνωση των συνεδριάσεων του δικτύου και συμμετέχουν σε αυτές
 • παρέχουν βοήθεια στην προετοιμασία και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών που προορίζονται για το κοινό
 • εξασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ των μελών του δικτύου σε εθνικό επίπεδο
 • συντάσσουν ανά διετία έκθεση των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των βέλτιστων πρακτικών του δικτύου, την οποία υποβάλλουν κατά τη συνεδρίαση των μελών του δικτύου, εφιστούν δε ιδιαιτέρως την προσοχή σε πιθανές βελτιώσεις του δικτύου.

Ο δικαστής-σύνδεσμος του δικτύου είναι δικαστής του περιφερειακού δικαστηρίου του Viru, που εκπροσωπεί επίσης την Εσθονία στο δίκτυο των δικαστηρίων το οποίο συστάθηκε από τη Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Ο δικαστής-σύνδεσμος έχει ως καθήκον να συμβουλεύει τους υπαλλήλους των δικαστηρίων σχετικά με το αστικό και εμπορικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταλλάσσει την εμπειρία του όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων νομοθετημάτων.

Το 2011, με την έναρξη ισχύος της δεύτερης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (στο εξής: ΕΔΔ - αστικές υποθέσεις), με την οποία επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες του δικτύου στις επαγγελματικές ενώσεις, έγιναν μέλη του ΕΔΔ - αστικές υποθέσεις στην Εσθονία οι ακόλουθοι οργανισμοί:

 • ο εσθονικός σύλλογος δικαστικών επιμελητών και συνδίκων πτώχευσης, που εκπροσωπεί τους δικαστικούς επιμελητές και τους συνδίκους πτώχευσης
 • ο εσθονικός δικηγορικός σύλλογος, που εκπροσωπεί τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους.

Κατά τις συνεδριάσεις, ο σύλλογος δικαστικών επιμελητών και συνδίκων πτώχευσης έχει εκπροσωπηθεί από διαφόρους εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων, ανάλογα με το εκάστοτε θέμα, και το 2022 ορίστηκε ειδικό σημείο επαφής.

Ο εσθονικός δικηγορικός σύλλογος έχει εκπροσωπηθεί από τον διευθυντή του.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών ενώσεων είναι αρμόδιοι για τα ακόλουθα:

 • ανταλλαγές εμπειρίας και πληροφοριών όσον αφορά την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή των ενωσιακών και διεθνών πράξεων·
 • συνεργασία όσον αφορά την κατάρτιση και επικαιροποίηση των δελτίων πληροφοριών
 • συμμετοχή των επαγγελματικών συλλόγων στις σχετικές συνεδριάσεις.

Ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα, το σημείο επαφής καλεί επίσης άλλους εθνικούς εμπειρογνώμονες να ανταλλάξουν την εμπειρία τους στις συνεδριάσεις του δικτύου. Για παράδειγμα, στις συνεδριάσεις έχουν λάβει μέρος ορισμένοι άλλοι δικαστές παράλληλα με τον δικαστή-σύνδεσμο, εκπρόσωποι άλλων υπουργείων και του συμβολαιογραφικού συλλόγου, σύμβουλοι του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκπρόσωποι του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου του Tartu κ.λπ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.