Σχετικά με το δίκτυο

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Σημεία επαφής στη Φινλανδία

Το σημείο επαφής στη Φινλανδία αποτελείται από δύο υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται στη μονάδα διεθνούς δικαστικής συνδρομής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους οποίους έχει ανατεθεί ο εν λόγω ρόλος. Το σημείο επαφής υπάγεται σε μονάδα η οποία ενεργεί ως κεντρική αρχή για πολλούς ενωσιακούς κανονισμούς και διεθνείς συμφωνίες στον τομέα του αστικού και του ποινικού δικαίου. Εκτός από τις εργασίες δικτύωσης, οι αρμοδιότητες του σημείου επαφής περιλαμβάνουν καθήκοντα κεντρικής αρχής και άλλα καθήκοντα συνεργασίας στον τομέα του αστικού δικαίου.

Το σημείο επαφής διαθέτει ειδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δικαστήρια και άλλες νομικές και διοικητικές αρχές που συμμετέχουν στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και που χρειάζονται πρακτική συνδρομή σε προβλήματα που σχετίζονται με διασυνοριακές υποθέσεις.

Το σημείο επαφής συνεργάζεται ενεργά με εθνικές δικαστικές αρχές, δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου. Τα καθήκοντα του σημείου επαφής περιλαμβάνουν τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις νομικές διατάξεις αστικού και εμπορικού δικαίου της ΕΕ και την πρακτική εφαρμογή τους, καθώς και την παροχή κατάρτισης σε συναφή ζητήματα. Το σημείο επαφής βοηθά επίσης τις εθνικές δικαστικές αρχές σε προβλήματα που σχετίζονται με διασυνοριακά αιτήματα συνδρομής, ενώ συμμετέχει ενεργά σε συναφή δίκτυα και ομάδες εργασίας.

Ο φινλανδικός δικηγορικός σύλλογος έχει οριστεί μέλος του δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της απόφασης για τη δημιουργία του δικτύου.

Εκτός από το σημείο επαφής και τον φινλανδικό δικηγορικό σύλλογο, στις εργασίες του δικτύου συμμετέχουν μέλη του φινλανδικού δικτύου αστικών υποθέσεων (βλ. κατωτέρω για λεπτομέρειες).

Το εθνικό δίκτυο της Φινλανδίας σε σχέση με τις διασυνοριακές αστικές υποθέσεις

Το 2016 συστάθηκε στη Φινλανδία εθνικό δίκτυο διασυνοριακών αστικών υποθέσεων.

Το έργο του εθνικού δικτύου περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη διασφάλιση της ροής πληροφοριών σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία αστικού δικαίου και τις συναφείς πηγές πληροφοριών μεταξύ του ευρωπαϊκού δικτύου αστικών υποθέσεων και των φινλανδικών δικαστικών αρχών καθώς και άλλων επαγγελματιών του νομικού κλάδου.

Μέλη στο εν λόγω εθνικό δίκτυο έχουν οριστεί εκπρόσωποι των τοπικών δικαστηρίων, των εφετείων, των αρχών επιβολής του νόμου, της αρχής νομικής συνδρομής, του φινλανδικού δικηγορικού συλλόγου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το σημείο επαφής του δικτύου στη Φινλανδία συντονίζει τις λειτουργίες του δικτύου.

Το εθνικό δίκτυο συνεδριάζει δύο φορές ετησίως. Εκπρόσωποι του εθνικού δικτύου συμμετέχουν επίσης στις συνεδριάσεις και τις εργασίες του ευρωπαϊκού δικτύου αστικών υποθέσεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.