Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στη Γαλλία, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις απαρτίζεται από δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιτρόπους. Ωστόσο, το δίκτυο είναι ανοικτό σε όλα τα νομικά επαγγέλματα που επωφελούνται από αυτό, ιδιαίτερα εάν συμμετέχουν στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (γραμματείς, προϊστάμενοι γραμματείας, δικαστές και γραμματείς εμπορικών δικαστηρίων).

Από τη δημιουργία του δικτύου, το γαλλικό σημείο επαφής ήταν ανέκαθεν δικαστής που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, ο εν λόγω δικαστής εργάζεται στο Τμήμα Αμοιβαίας Συνδρομής, Ιδιωτικού Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Département de l’entraide, du droit international privé et européen — DEDIPE), το οποίο ορίζεται ως η κεντρική αρχή για την εφαρμογή πολλών πράξεων διεθνούς συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το σημείο επαφής μπορεί να παρέχει στους Γάλλους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και στα άλλα μέλη του δικτύου από την Ευρώπη πρακτική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και βοήθεια για την υπέρβαση εμποδίων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Το γαλλικό δίκτυο είναι οργανωμένο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε εφετείο της Γαλλίας και στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ορίζεται ένας «δικαστής αναφοράς». Ρόλος του είναι να διευκολύνει τη συνεργασία επιτόπου και να ενημερώνει τους δικαστές σχετικά με την εφαρμογή των μέσων δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, ιδίως όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ. Οι δικαστές αναφοράς στα εφετεία και στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορούν επίσης να γνωστοποιούν τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό σημείο επαφής. Το εθνικό σημείο επαφής διασφαλίζει ότι οι εν λόγω δυσκολίες κοινοποιούνται στη Γραμματεία του δικτύου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα άλλα επαγγέλματα είναι μέλη και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του δικτύου μέσω του εθνικού οργάνου εκπροσώπησής τους:

- Οι δικαστικοί επίτροποι (πρώην δικαστικοί επιμελητές) εκπροσωπούνται από τον Εθνικό Σύλλογο Δικαστικών Επιτρόπων (Chambre nationale des commissaires de justice — CNCJ).

- Οι δικηγόροι εκπροσωπούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων (Conseil national des barreaux — CNB) και από την Αντιπροσωπεία των Δικηγορικών Συλλόγων Γαλλίας (Délégation des barreaux de France — DBF), αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων στις Βρυξέλλες. Η καρτέλα RJECC στον ιστότοπο της DBF περιέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή του δικτύου δικηγόρων στη Γαλλία.

- Οι συμβολαιογράφοι εκπροσωπούνται από το Ανώτατο Συμβολαιογραφικό Συμβούλιο (Conseil supérieur du notariat — CSN).

Επιπλέον, οι Γάλλοι δικαστές-σύνδεσμοι που εργάζονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν επίσης μέρος του δικτύου, όπως και οι κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί για την εφαρμογή των μέσων συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (για παράδειγμα, το Γραφείο Είσπραξης Απαιτήσεων Διατροφής του Υπουργείου Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων).

Χάρη σε επιχορήγηση από το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έργο CLUE (Connaître la législation de l’Union européenne — Γνώση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κατέστησε δυνατή την ανάληψη πολυάριθμων δράσεων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το RJECC στη Γαλλία.

Τα τελευταία χρόνια, το έργο CLUE I κατέστησε δυνατές: αφενός, την αύξηση της προβολής των μέσων δικαστικής συνεργασίας και του ενωσιακού δικαίου (μέσω ενός μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου, ενός βίντεο για το δίκτυο και μιας ειδικής ιστοσελίδας στο ενδοδίκτυο του υπουργείου)· αφετέρου, την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ επαγγελματιών (μέσω σεμιναρίων κατάρτισης στο ιδιωτικό διεθνές οικογενειακό δίκαιο και ενός πρακτικού οδηγού για τους δικαστές αναφοράς στα εφετεία). Το νέο έργο CLUE II, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021, συνεχίζεται στην ίδια κατεύθυνση, με περισσότερες φιλοδοξίες (περισσότερα σεμινάρια, περισσότερα θέματα, περισσότερα εργαλεία για τη διάδοση του ενωσιακού δικαίου) και με την επιθυμία ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με άλλα εθνικά δίκτυα.

Τέλος, μία φορά τον χρόνο, το σύνολο των μελών του γαλλικού δικτύου συνεδριάζει στο Παρίσι της Γαλλίας για να προβεί στον απολογισμό των δραστηριοτήτων του και να εξετάσει τις εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο γαλλικό δίκτυο sur le site justice.gouv.fr

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.