Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στη Γαλλία, μέλη του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές. Ωστόσο, το δίκτυο είναι ανοικτό σε όλα τα νομικά επαγγέλματα που επωφελούνται από αυτό, ιδιαίτερα εάν συμμετέχουν στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (γραμματείς, προϊστάμενοι της γραμματείας, δικαστές και γραμματείς εμπορικών δικαστηρίων).

Το εθνικό σημείο επαφής είναι ένας δικαστικός λειτουργός, ο οποίος έχει δικαστική πείρα και εργάζεται στη διεύθυνση αστικών υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το εν λόγω σημείο επαφής εντάσσεται στην Υπηρεσία Ενωσιακού Δικαίου, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Αλληλοβοήθειας Πολιτών, που είναι παράλληλα και η κεντρική αρχή για την εφαρμογή πολλών διεθνών μέσων συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σε κάθε εφετείο και στο Ακυρωτικό Δικαστήριο ορίζεται ένας «δικαστικός λειτουργός επαφής» (ή «τοπικό σημείο επαφής»). Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει, σε τοπικό επίπεδο, τη διευθέτηση των δυσκολιών συνεργασίας που επισημαίνονται μέσω του δικτύου και να ενημερώνει τους δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με την εφαρμογή των μέσων δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις και, γενικότερα, σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο. Οι δικαστικοί λειτουργοί επαφής των εφετείων και του ακυρωτικού δικαστηρίου μπορούν επίσης να αναφέρουν τις δυσκολίες εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό σημείο επαφής, το οποίο θα αναλαμβάνει τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών.

Οι δικαστικοί επιμελητές εκπροσωπούνται από τον εθνικό σύλλογο δικαστικών επιμελητών.

Οι δικηγόροι εκπροσωπούνται από την Αντιπροσωπεία των Δικηγορικών Συλλόγων Γαλλίας (αντιπροσωπεία του εθνικού συμβουλίου δικηγορικών συλλόγων στις Βρυξέλλες).

Οι συμβολαιογράφοι εκπροσωπούνται από τον εθνικό συμβολαιογραφικό σύλλογο.

Οι γάλλοι δικαστικοί σύνδεσμοι που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν επίσης μέρος του δικτύου, όπως και οι κεντρικές αρχές που ορίζονται για την εφαρμογή των μέσων συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Μία φορά τον χρόνο, σε ημερομηνία κοντά στην ευρωπαϊκή ημέρα δικαιοσύνης, το σύνολο των μελών του γαλλικού δικτύου συνεδριάζει στο Παρίσι της Γαλλίας για να προβεί στον απολογισμό των δραστηριοτήτων του και να εξετάσει τις εξελίξεις στην ενωσιακή νομοθεσία και την εφαρμογή της σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.