Σχετικά με το δίκτυο

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στη Γερμανία, λόγω της ομοσπονδιακής δομής του κράτους, υπάρχει, πέραν του ομοσπονδιακού σημείου επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ), και ένα επονομαζόμενο κρατιδιακό σημείο επαφής σε κάθε ομόσπονδο κράτος. Το ομοσπονδιακό σημείο επαφής είναι εγκατεστημένο στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz). Ανάλογα με την οργάνωση κάθε ομόσπονδου κράτους, τα κρατιδιακά σημεία επαφής είναι εγκατεστημένα είτε σε δικαστήριο [Βαυαρία (Εφετείο Μονάχου), Βρέμη (Πρωτοδικείο Βρέμης), Αμβούργο (Ειρηνοδικείο Αμβούργου), Έση (Εφετείο Φρανκφούρτης), Κάτω Σαξονία (Εφετείο Celle), Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Εφετείο Ντίσελντορφ) και Σαξονία (Εφετείο Δρέσδης)] είτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κράτους (Landesjustizministerium). Συνολικά στη Γερμανία υπάρχουν 17 σημεία επαφής του ΕΔΔ. Το ομοσπονδιακό σημείο επαφής είναι αρμόδιο, πέραν της αρμοδιότητάς του για εισερχόμενες και εξερχόμενες αιτήσεις, για τον συντονισμό του εθνικού δικτύου, ενώ διοργανώνει, μεταξύ άλλων, την ευρωπαϊκή ημέρα δικαιοσύνης και τις συναντήσεις των μελών του γερμανικού δικτύου του ΕΔΔ.

Σε εσωτερικό επίπεδο, τα καθήκοντα του εθνικού δικτύου επιμερίζονται μεταξύ των κρατιδιακών σημείων επαφής και του ομοσπονδιακού σημείου επαφής ως εξής: τα ερωτήματα που αφορούν γενικότερα το γερμανικό αστικό ή εμπορικό δίκαιο ή την οργάνωση των δικαστηρίων απαντώνται από το ομοσπονδιακό σημείο επαφής αντιθέτως, τα ερωτήματα που αφορούν κάποια συγκεκριμένη υπόθεση απαντώνται, κατά κανόνα, από το κρατιδιακό σημείο επαφής στου οποίου το ομόσπονδο κράτος εκκρεμεί η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα γερμανικά σημεία επαφής είναι ισότιμα μεταξύ τους, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε ερώτημα μπορεί να αποσταλεί σε οποιοδήποτε από τα 17 γερμανικά σημεία επαφής, καθώς και ότι και το ομοσπονδιακό σημείο επαφής παρέχει, σε κάποιες περιπτώσεις, τη συνδρομή του σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις. Μέσω της περιγραφόμενης παραπάνω εσωτερικής κατανομής καθηκόντων, διασφαλίζεται ότι κάθε ερώτημα απαντάται από το εκάστοτε εγγύτερο στην υπόθεση σημείο επαφής.

Πέραν των σημείων επαφής, βρίσκονται στη διάθεση των δικαστηρίων στη Γερμανία προς υποστήριξή τους, στον τομέα που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1111 (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ), συνολικά τέσσερεις δικαστές, των οποίων οι αρμοδιότητες επίσης επιμερίζονται κατά ομόσπονδα κράτη, βάσει εσωτερικής συμφωνίας. Στο επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων, μπορεί κανείς να απευθύνεται σε οποιονδήποτε από τους εν λόγω τέσσερεις δικαστές. Κατόπιν, εφόσον χρειάζεται, η υπόθεση παραπέμπεται άμεσα στον αρμόδιο δικαστή-σύνδεσμο, λαμβανομένων υπόψη, πέραν της εσωτερικής κατανομής των υποθέσεων, των εκάστοτε αναγκαίων γλωσσικών γνώσεων και ιδιαίτερης εξειδίκευσης, καθώς και της εγγύτητας των επιμέρους δικαστών-συνδέσμων προς την εκάστοτε υπόθεση.

Επιπλέον, μία Γερμανίδα δημόσια υπάλληλος - σύνδεσμος στο γαλλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδια για τη γερμανoγαλλική αμοιβαία δικαστική συνδρομή. Αν σε δεδομένη περίπτωση ανακύψουν προβλήματα με γαλλική αίτηση για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ή αν πρέπει να εξακριβωθεί το περιεχόμενο του γαλλικού δικαίου, μπορεί, πέραν του διαύλου μέσω των σημείων επαφής, να κληθεί να συνδράμει η Γερμανίδα δημόσια υπάλληλος - σύνδεσμος.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η Γερμανία όρισε ως μέλη του ΕΔΔ τον Ομοσπονδιακό Δικηγορικό Σύλλογο (Bundesrechtsanwaltskammer), τον Ομοσπονδιακό Συμβολαιογραφικό Σύλλογο (Bundesnotarkammer), τον Σύλλογο Συμβούλων σε Θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Patentanwaltskammer), τη Γερμανική Ένωση Δικηγόρων (Deutscher Anwaltverein), τον Γερμανικό Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) και τον Σύλλογο Γερμανών Δικαστικών Υπαλλήλων (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Επιπροσθέτως, μέλη του ΕΔΔ στη Γερμανία αποτελούν οι κεντρικές αρχές κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (κανονισμός για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (κανονισμός για τη διεξαγωγή αποδείξεων). Μέσω των εν λόγω κεντρικών αρχών, καθώς και μέσω των δικαστικών διοικήσεων των ομόσπονδων κρατών, διαρκώς διαβιβάζονται πληροφορίες στα δικαστήρια και λαμβάνονται βελτιωτικά μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνδρομής σε αστικές υποθέσεις, ενώ, επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη στα δικαστήρια σε υποθέσεις επιδόσεων και κοινοποιήσεων ή διεξαγωγής αποδείξεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Επιπλέον, μέλη του ΕΔΔ αποτελούν η κεντρική αρχή κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1111 (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙβ), καθώς και η κεντρική αρχή κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (κανονισμός περί υποχρεώσεων διατροφής).

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΔΔ στη Γερμανία και για τους σχετικούς υπεύθυνους επικοινωνίας παρέχονται στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικαιοσύνης (Bundesamt für Justiz) (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.