Σχετικά με το δίκτυο

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Δομή του Δικτύου

Aριθμός σημείων επαφής: έχουν οριστεί 22 σημεία επαφής. Τα 19 σημεία επαφής είναι δικαστές που συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο ενώ εξασκούν παράλληλα και τα δικαστικά τους καθήκοντα. Τα 3 σημεία επαφής προέρχονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, το οποίο λειτουργεί ως Κεντρική Αρχή για τον Κανονισμό 2201/2003 (Βρυξέλλες ΙΙα)  για τις γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (ο οποίος συμπληρώνει τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών), τον Κανονισμό 4/2009 (περί διατροφής), την οδηγία 2002/8 / ΕΚ (περί νομικής βοήθειας) και ως κεντρικό όργανο για τους Κανονισμούς 1206/2001  (διεξαγωγή αποδείξεων) και 1393/2007 (επίδοση δικαστικών κι εξωδίκων πράξεων).

Εθνικό δίκτυο: έχει συσταθεί ένα άτυπο εθνικό δίκτυο με κεντρική δομή, η οποία αποτελείται κυρίως από την Κεντρική Αρχή, δικαστές από την πρωτεύουσα, καθώς και 3 εκπροσώπους των νομικών επαγγελμάτων (ενώσεις δικηγόρων/ δικαστικών επιμελητών / συμβολαιογράφων). Το Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις του Υπουργείου είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου καθώς για τον συντονισμό των εργασιών των σημείων επαφής σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο πλαίσιο του ΕΔΔ και του περιεχομένου που αναρτάται στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πύλη για τη δικαιοσύνη (eu e-justice portal). Ειδικότερα, με τη συνεισφορά των εθνικών σημείων επαφής του Δικτύου γίνεται η συμπλήρωση ενημερωτικών δελτίων (factsheets) κι επικαιροποίηση των επίσημων κοινοποιήσεων (notifications) της χώρας μας επί νομοθετημάτων της  Ε.Ε.  που αφορούν στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, απαντώνται σχετικά ερωτηματολόγια που προέρχονται από το ΕΔΔ ή θεσμούς της Ε.Ε. και δίνονται απαντήσεις επί ερωτημάτων που προέρχονται από άλλα σημεία επαφής ή αρχές της Ε.Ε. που αφορούν κυρίως στην εφαρμογή των εν λόγω νομοθετικών εργαλείων της Ένωσης στη χώρα μας.

Τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Τμήματος του Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις του Υπουργείου, συνήθως 2-4 φορές το χρόνο. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών κα πληροφοριών σε θέματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η ημερήσια διάταξη επικεντρώνεται κυρίως στα θέματα που συζητήθηκαν στις συναντήσεις του ΕΔΔ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των νομοθετικών εργαλείων (κανονισμών/οδηγιών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο και τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο πλαίσιο του ΕΔΔ και του eu e-justice portal, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω).

Διάχυση πληροφορίας στο κοινό

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γίνεται ειδική μνεία για την ταυτότητα του ΕΔΔ. Σημειώνεται ότι τελεί υπό επεξεργασία η επικαιροποίηση της σχετικής ιστοσελίδας προκειμένου να αποτυπωθεί με πληρότητα και σαφήνεια ο ρόλος και η χρησιμότητα του ΕΔΔ σε σχέση με τα νομοθετικά εργαλεία της ΕΕ δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Περαιτέρω, σε εθνικό επίπεδο, η διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ σε αστικές κι εμπορικές υποθέσεις επιτυγχάνεται με τη διανομή φυλλαδίων κι εντύπων του ΕΔΔ καθώς και με τη διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της χώρας αναφορικά με τις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές κι εμπορικές υποθέσεις και τις συνέπειες σε εθνικό επίπεδο (σε μερικά από αυτά τα εθνικά μέλη μας συμμετέχουν ως κεντρικοί ομιλητές), που διεξάγονται υπό τη διοργάνωση του Υπουργείου,  Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, Εθνικής Σχολής Δικαστών, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ενώσεις Αστικολόγων κι Εμπορικολόγων κλπ.

Επίσης, η ημερίδα για την Ημέρα της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης,  σκοπός της οποίας είναι η αφύπνιση των ευρωπαίων νομικών κι  η πυροδότηση διαλόγου σε σχέση με την εξέλιξη των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ε.Ε. διεξάγεται σχεδόν κάθε έτος τα τελευταία χρόνια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/08/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.