Σχετικά με το δίκτυο

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Nemzetközi Magánjogi Főosztály) του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Igazságügyi Minisztérium) ενεργεί ως εθνικό σημείο επαφής στην Ουγγαρία. Τα σχετικά καθήκοντα κατανέμονται μεταξύ διαφόρων μελών του προσωπικού του Τμήματος, πέραν των άλλων δραστηριοτήτων τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) και το Υπουργείο Εσωτερικών ως κεντρικές αρχές είναι μέλη του Δικτύου. Το Εθνικό Δικαστικό Γραφείο (Országos Bírósági Hivatal), ως περαιτέρω άλλη δικαστική αρχή, ο ουγγρικός Σύλλογος Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), ο ουγγρικός Δικηγορικός Σύλλογος (Magyar Ügyvédi Kamara) και ο ουγγρικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar), ως επαγγελματικές οργανώσεις, αποτελούν επίσης μέρος του Δικτύου. Οι εκπρόσωποι των μελών παρίστανται τακτικά στις συνεδριάσεις του Δικτύου, ανάλογα βεβαίως με την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.

Τα μέλη του δικτύου από την Ουγγαρία δεν διαθέτουν επίσημο εσωτερικό δίκτυο στην Ουγγαρία. Η συνεργασία μεταξύ των μελών λαμβάνει χώρα κατά περίπτωση, όπως απαιτείται.

Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα που συνέταξε το Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία παρέχουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.