Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το τμήμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya) δρα ως το σημείο επαφής στην Ουγγαρία, με αρκετούς υπαλλήλους εντός του τμήματος, οι οποίοι ασκούν τα αντίστοιχα καθήκοντα μεταξύ των υπόλοιπων καθηκόντων τους.

Όντας οι κεντρικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης (τμήμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου) και το Υπουργείο Ανθρώπινων Πόρων (Emberi Erőforrások Minisztériuma) αποτελούν τμήματα του Δικτύου. Ο πρόεδρος της εθνικής δικαστικής αρχής (Országos Bírósági Hivatal) καθώς και το άλλο δικαστικό όργανο, το Εθνικό Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων της Ουγγαρίας (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ουγγαρίας (Magyar Ügyvédi Kamara) και το Σώμα Δικαστικών Επιμελητών της Ουγγαρίας (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara), ως επαγγελματικές ενώσεις, αποτελούν επίσης μέλη του Δικτύου. Οι εκπρόσωποι των μελών λαμβάνουν τακτικά μέρος στις συνεδριάσεις του Δικτύου, αναλόγως φυσικά της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων.

Η Ουγγαρία δεν διαθέτει επίσημο εθνικό δίκτυο των Ούγγρων μελών του Δικτύου. Τα μέλη συνεργάζονται σε ad hoc βάση αν και όταν κρίνεται απαραίτητο.

Εδώ διατίθενται πηγές οι οποίες περιέχουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την αστική δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες και τις οποίες έχει συγκεντρώσει το τμήμα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.