Σχετικά με το δίκτυο

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Αρμόδιοι επαφής

Υπάρχουν δύο αρμόδιοι επαφής για την Ιρλανδία. Ένας αρμόδιος επαφής για το Περιφερειακό Δικαστήριο (District Court) και το Κομητειακό Δικαστήριο (Circuit Court) και ένας αρμόδιος επαφής για τα ανώτερα δικαστήρια, δηλ. το Ανώτερο Δικαστήριο, (High Court), το Εφετείο (Court of Appeal) και το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court). Οι αρμόδιοι επαφής συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και εργάζονται από κοινού σε θέματα που σχετίζονται με το Δίκτυο. Οι αρμόδιοι επαφής για την Ιρλανδία εδρεύουν στη Δικαστική Υπηρεσία (The Courts Service) στο Δουβλίνο. Μολονότι κάθε δικαστήριο είναι αυτόνομο, υφίστανται αλληλεπικαλύψεις στο έργο των εν λόγω αρμόδιων επαφής, έκαστος από τους οποίους είναι αποκλειστικά αρμόδιος για το Δίκτυο στις Διευθύνσεις που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω του ΕΔΔ θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο επαφής που είναι υπεύθυνος για το σχετικό εκάστοτε δικαστήριο. Οι αρμόδιοι επαφής εργάζονται σε χωριστά γραφεία, αλλά εντός των Διευθύνσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο. Παράλληλα με το έργο τους για το Δίκτυο εκτελούν και άλλα καθήκοντα. Ωστόσο, όταν διεκπεραιώνουν εργασίες του Δικτύου, οι αρμόδιοι επαφής μπορούν να ζητούν τη βοήθεια και άλλων συναδέλφων τους. Οι αρμόδιοι επαφής διατηρούν τακτική επαφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και προσωπικών συναντήσεων, με τα μέλη του ΕΔΔ στην Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αρχών του Διευθυντή Λειτουργιών του Ανώτερου και του Ανώτατου Δικαστηρίου (Director of Operations Supreme and High Court) και του Διευθυντή Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης στη Δικαστική Υπηρεσία (Director of Reform and Development in the Courts Service) [μελών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)] και υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Νομοθετικής Μεταρρύθμισης [μελών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]. Οι αρμόδιοι επαφής διατηρούν επίσης τακτική επικοινωνία σχετικά με τις εξελίξεις στο ΕΔΔ με ένα μέλος του δικαστικού κλάδου που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν.

Η λειτουργία του ΕΔΔ στην Ιρλανδία

Δεν υπάρχει επίσημο εθνικό δίκτυο στην Ιρλανδία.  Υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής και στους οποίους οι αρμόδιοι επαφής μπορούν να απευθύνονται για απαντήσεις σε τιθέμενα ερωτήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιοι επαφής συνεργάζονται στενά με πρόσωπα τα οποία ανήκουν στον διευρυμένο κύκλο μελών του Δικτύου στην Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένης σειράς δικαστών με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου ή με αρμοδιότητα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας. Επικοινωνία με τους αρμόδιους επαφής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αρμόδιοι επαφής διασφαλίζουν ότι πραγματοποιούνται οι δέουσες διαβουλεύσεις με τους οικείους πολιτικούς, διοικητικούς ή δικαστικούς εμπειρογνώμονες πριν από τις σχετικές συνεδριάσεις του Δικτύου, και ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα σχετικά σημεία δράσης διανέμονται καταλλήλως.

Οι αρμόδιοι επαφής διατηρούν επίσης τακτική επαφή με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ζητήματα πολιτικής και με την κεντρική αρχή για ζητήματα υποχρεώσεων οικογενειακής διατροφής και ζητήματα με διασυνοριακή διάσταση.

Παροχή πληροφοριών

Δεν υπάρχει εθνικός δικτυακός τόπος για το ΕΔΔ στην Ιρλανδία. Πληροφορίες παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας, καθώς και από άλλους υφιστάμενους δικτυακούς τόπους διαφόρων υπηρεσιών στην Ιρλανδία. Οι αρμόδιοι επαφής συνεργάζονται με άλλα πρόσωπα και υπηρεσίες για την παροχή διαφόρων πηγών πληροφοριών στο ΕΔΔ και στα κράτη που συμμετέχουν σε αυτό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.