Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Ιταλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το ιταλικό Δικαστικό Δίκτυο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης — Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων — Γενική Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων και Δικαστικής Συνεργασίας — Γραφείο Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας.

Επί του παρόντος υπάρχουν πέντε σημεία επαφής.

Τα σημεία επαφής βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα άλλα μέλη του Δικτύου, με τα οποία συνεργάζονται στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης αιτήσεων συνεργασίας ή της προετοιμασίας των δελτίων προς δημοσίευση στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Τα άλλα μέλη του ιταλικού Δικτύου είναι:

- το Τμήμα Δικαιοσύνης Ανηλίκων και Κοινοτήτων (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

- η Γενική Διεύθυνση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Πληροφοριών (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) (σημείο επαφής της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης)

- η κεντρική αρχή για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

- το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων (Consiglio Nazionale Forense)

- ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Ιταλίας (Consiglio Italiano del Notariato).

Τα σημεία επαφής του Δικτύου συνεργάζονται επίσης με:

- την Ανώτατη Σχολή Δικαστών (Scuola Superiore della Magistratura)·

- το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή Ιταλίας·

- το ιταλικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI)·

- τον κ. Pietro Franzina, καθηγητή διεθνούς ιδιωτικού δικαίου στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Ιεράς Καρδίας (Università Cattolica del Sacro Cuore), εμπειρογνώμονα των σημείων επαφής.

Κατά κανόνα, τα μέλη του Δικτύου στην Ιταλία οργανώνουν συνεδριάσεις σε ετήσια βάση.

Τα σημεία επαφής παρέχουν στήριξη στις δικαστικές αρχές που ασχολούνται με διασυνοριακά ζητήματα.

Όλες οι δημοσιεύσεις που αποστέλλονται από την Επιτροπή (φυλλάδια, περιλήψεις κ.λπ.) διανέμονται στις δικαστικές αρχές και τους οικείους φορείς.

Ορισμένες φορές τα σημεία επαφής υποδέχονται αντιπροσωπείες από άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κατάρτισης των δικαστικών.

Το Δίκτυο αναφέρεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης:  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Κατάλογος των αρμόδιων αρχών ως προς τους σημαντικότερους κανονισμούς σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις:

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001

- Οδηγία 2003/8/ΕΚ σχετικά με το ευεργέτημα πενίας (νομική συνδρομή).

Για αμφότερες τις πράξεις, η κεντρική αρχή της Ιταλίας είναι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia)

Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων (Dipartimento Affari di Giustizia)

Γενική Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων και Δικαστικής Συνεργασίας — Γραφείο I (Διεθνής Δικαστική Συνεργασία) [Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale)].

Via Arenula n. 70

00186 ROMA

Αριθ. τηλεφώνου: +39 06 68852633   +39 06 68852180

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  cooperation.dginternazionale@giustizia.it

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως πράξεων:

Η κεντρική αρχή της Ιταλίας είναι:

Ενιαίο Γραφείο Δικαστικών Υποθέσεων (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari) του Εφετείου Ρώμης

Viale Giulio Cesare, 52

00192 Roma

Αριθ. τηλεφώνου: +39 06 328361

Αριθ. φαξ: +39 06 328367933

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003 (Βρυξέλλες ΙΙα)

- Κανονισμός αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008 (υποχρεώσεις διατροφής)

Η κεντρική αρχή της Ιταλίας είναι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia)

Τμήμα Δικαιοσύνης Ανηλίκων και Κοινοτήτων (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 ROMA

Αριθ. τηλεφώνου: +39 06.68188 535/331/326

Αριθ. φαξ: +39 06 68808085

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.