Σχετικά με το δίκτυο

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Τα καθήκοντα του σημείου επαφής του εθνικού δικτύου και του εκπροσώπου της κεντρικής αρχής εκτελεί το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Κύρια καθήκοντα των σημείων επαφής:

- να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές δικαστικές αρχές λαμβάνουν τις γενικές πληροφορίες που αφορούν τις ενωσιακές και διεθνείς πράξεις όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτυχή δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να τους επιτρέπουν να προετοιμάζουν εκτελεστά δικαστικά αιτήματα δικαστικής συνδρομής·

- να αναζητούν λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν σε σχέση με αιτήματα δικαστικής συνεργασίας

- να συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά με τις συναφείς ενωσιακές και διεθνείς πράξεις μέσω του ιστότοπου του δικτύου·

- να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στη διοργάνωση των συνεδριάσεων του δικτύου·

- να συμβάλλουν στην προετοιμασία και στην επικαιροποίηση των πληροφοριών που προορίζονται για το κοινό

- να εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου σε εθνικό επίπεδο.

Ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα, το σημείο επαφής καλεί επίσης εμπειρογνώμονες από άλλα όργανα να ανταλλάξουν την εμπειρία τους στις συνεδριάσεις του δικτύου. Στις συνεδριάσεις μαζί με το σημείο επαφής συμμετείχαν, για παράδειγμα, σειρά από δικαστές, εκπρόσωποι του υπουργείου Δικαιοσύνης από διάφορους τομείς, συμβολαιογράφοι, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, διοικητικοί εκπρόσωποι του Εγγυητικού Ταμείου Διατροφών (Uzturlīdzekļu garantijas fonds), εκπρόσωποι του Συμβουλίου Δικαστικών Επιμελητών (Tiesu izpildītāju padome) και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στις 11 Ιανουαρίου 2023 το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ευρωπαϊκής Επιτροπή συνήψαν σύμβαση υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της ικανότητας του λετονικού εθνικού δικτύου δικαστικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΔΔ» (Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros) (το έργο LVJUCO). Το έργο θα προωθήσει τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και θα ενημερώσει το κοινό σχετικά με το εθνικό δικαστικό δίκτυο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.