Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Τα σημεία επαφής του εθνικού δικτύου είναι ο διευθυντής του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και ο δικηγόρος του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίοι ασκούν επίσης καθήκοντα εκπροσώπου του κεντρικού οργανισμού. Τα κύρια καθήκοντα των σημείων επαφής είναι:

— να διασφαλίζουν ότι οι τοπικές δικαστικές αρχές λαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις κοινοτικές και διεθνείς πράξεις που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, και να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή συνεργασία των δικαστικών αρχών των κρατών μελών, προκειμένου να τις συνδράμουν κατά την προετοιμασία παραδεκτών αιτήσεων δικαστικής συνδρομής

— να αναζητούν λύσεις για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με αιτήσεις δικαστικής συνεργασίας

— να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του δικτύου για να συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη συνεργασία των δικαστικών αρχών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς πράξεις

— να συνεργάζονται για τη διοργάνωση συνεδριάσεων του δικτύου και να συμμετέχουν σε αυτές

— να βοηθούν στην προετοιμασία και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που προορίζονται για το ευρύ κοινό

— να διασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου σε εθνικό επίπεδο.

Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, το σημείο επαφής καλεί επίσης εμπειρογνώμονες από άλλους φορείς για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στις συνεδριάσεις του δικτύου. Για παράδειγμα, σε τέτοιες συνεδριάσεις έχουν συμμετάσχει διάφοροι δικαστές, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης από διαφόρους τομείς αρμοδιότητας, συμβολαιογράφοι, πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές, εκπρόσωποι του Εγγυητικού Ταμείου Αξιώσεων Διατροφής, εκπρόσωποι του συλλόγου δικαστικών επιμελητών και ακαδημαϊκό προσωπικό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.