Σχετικά με το δίκτυο

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Αρμόδιος επαφής για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι ο δικηγόρος της Ομάδας Διεθνούς Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος ασκεί επίσης τα καθήκοντα της κεντρικής ή αρμόδιας αρχής που προβλέπονται από τις πράξεις της ΕΕ στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Πέρα από τα καθήκοντα αυτά, ο αρμόδιος επαφής ασκεί επίσης τα καθήκοντα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις που προβλέπονται από τις συναφείς πράξεις της ΕΕ και τις διεθνείς πολυμερείς και διμερείς συνθήκες, ενώ, επιπλέον, συμμετέχει στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με αστικές υποθέσεις.

Στη Λιθουανία δεν έχει συσταθεί επίσημη εθνική δικαστική δομή που να συγκεντρώνει τα μέλη του εθνικού δικτύου. Η συνεργασία και η επικοινωνία για ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο διεξάγονται συνήθως κατά περίπτωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις συνεδριάσεις του δικτύου και άλλα ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες του δικτύου παραλαμβάνονται από τον αρμόδιο επαφής του δικτύου που έχει οριστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος στη συνέχεια διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια (μέσω της Εθνικής Διοίκησης Δικαστηρίων) ανάλογα με το θέμα ή το αντικείμενο της συνεδρίασης. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες και τα ερωτήματα που αφορούν το δίκτυο διαβιβάζονται στον κατάλληλο φορέα.

Όταν είναι απαραίτητο, ο αρμόδιος επαφής και οι εκπρόσωποι των αρμόδιων εθνικών αρχών και δικαστηρίων παραμένουν σε επαφή μεταξύ τους και χειρίζονται τα προβλήματα όχι μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και τηλεφωνικά. Ο αρμόδιος επαφής είτε απαντά προσωπικά στα ερωτήματα που υποβάλλονται από αρμόδιους επαφής από άλλες χώρες είτε τα διαβιβάζει αμέσως στην αρμόδια αρχή ώστε να απαντήσει αυτή· επίσης, ο αρμόδιος επαφής συντονίζει την αποστολή της απάντησης στον ομόλογό του που υπέβαλε το ερώτημα. Επιπλέον, ο αρμόδιος επαφής βοηθά τα δικαστήρια στην αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και τα οποία ανακύπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, και παραπέμπει τους εκπροσώπους των δικαστηρίων ή τους αιτούντες στο σχετικό τμήμα της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice) για την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.

Στη Λιθουανία, τα μέλη του δικτύου και/ή οι κεντρικές αρχές που επιφορτίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον κανονισμό είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (και οι αντίστοιχες εσωτερικές υπηρεσίες του), οι δικαστικοί-σύνδεσμοι, η Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων, η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής με την Εγγύηση του Κράτους, η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και Υιοθεσιών, ο Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Λιθουανίας, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Λιθουανίας και ο κλάδος Mažeikiai της Επιτροπής Κρατικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.