Σχετικά με το δίκτυο

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στο Λουξεμβούργο, οι αρμόδιοι επαφής και τα μέλη του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, (στο εξής: Δίκτυο), είναι οι/τα εξής:

Αρμόδιοι επαφής

— Αρμόδιος επαφής που διορίζεται από τη γενική εισαγγελία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) και ασκεί τα καθήκοντα «δικαστικής συνεργασίας» που απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), καθώς και το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 568/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009.

Ο δικαστικός λειτουργός της γενικής εισαγγελίας διεκπεραιώνει τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών και δικαστικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Δικτύου.

Ο αρμόδιος επαφής της γενικής εισαγγελίας ενεργεί επίσης ως κεντρική αρχή, ιδίως στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 και της σύμβασης της Χάγης του 2007 για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής.

— Αρμόδιος επαφής που διορίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα διοικητικά καθήκοντα που απορρέουν από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) και το άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4, 14, 15 και 18 της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 568/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009.

Εξασφαλίζει τη διοικητική παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως τη γραμματεία του Δικτύου, καθώς και με τα μέλη του Δικτύου σε εθνικό επίπεδο.

Μέλη του Δικτύου:

— Οι εμπειρογνώμονες που διορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

— Οι επαγγελματικοί σύλλογοι που ορίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 2 και 5α της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 568/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009:

  • Οι δικαστικοί επιμελητές που εκπροσωπούνται από το επιμελητήριο δικαστικών επιμελητών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
  • Οι δικηγόροι που εκπροσωπούνται από τον δικηγορικό σύλλογο του Λουξεμβούργου και τον δικηγορικό σύλλογο του Diekirch.
  • Οι συμβολαιογράφοι που εκπροσωπούνται από τον συμβολαιογραφικό σύλλογο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Αλληλεπίδραση μεταξύ των αρμοδίων επαφής και των μελών του Δικτύου:

Το Λουξεμβούργο δεν διαθέτει επίσημο δίκτυο σε εθνικό επίπεδο.

Τα μέλη του Δικτύου προσκαλούνται στις συνεδριάσεις του Δικτύου βάσει της ημερήσιας διάταξής τους.

Οι ανταλλαγές πληροφοριών και ο συντονισμός μεταξύ των μελών και των αρμοδίων επαφής του Δικτύου πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας ή τηλεφωνικώς.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.