Σχετικά με το δίκτυο

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις (3) αρμόδιοι επαφής του ΕΔΔ στη Μάλτα. Ο συντονισμός μεταξύ των εν λόγω αρμοδίων επαφής διασφαλίζεται από το γεγονός ότι εργάζονται στο ίδιο γραφείο και επικοινωνούν διαρκώς μεταξύ τους για όλες τις υποθέσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτύου στη Μάλτα. Οι εν λόγω αρμόδιοι επαφής έχουν εγκαθιδρύσει συστήματα συνεργασίας μεταξύ τους, τα οποία καθιστούν τη λειτουργία του δικτύου περισσότερο αποδοτική, ιδίως όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σε ιδιώτες επαγγελματίες του νομικού κλάδου που αναζητούν πληροφορίες.

Σχετικά με το εθνικό δίκτυο

  • Νομική συνδρομή

Η αρχή διαβίβασης και παραλαβής στον τομέα της νομικής συνδρομής είναι ο Συνήγορος Νομικής Βοήθειας («Advocate for Legal Aid»), ο οποίος εδρεύει στη γραμματεία των πολιτικών δικαστηρίων, στο δικαστικό μέγαρο, στη διεύθυνση: The Law Courts, Republic Street, Valletta, Malta.

  • Επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων

Στον τομέα της επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων, τον ρόλο της κεντρικής αρχής τόσο ως υπηρεσία διαβίβασης όσο και ως υπηρεσία παραλαβής διαδραματίζει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα («Office of the Attorney General»), το οποίο εδρεύει στη διεύθυνση: The Palace, St. George's Square, Valletta. Μεριμνά για την αποστολή εντύπων αιτήσεων και την παραλαβή πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση από αλλοδαπές υπηρεσίες διαβίβασης, τις οποίες πράξεις, στη συνέχεια, διαβιβάζει σε αρμόδιο πρόσωπο στο δικαστικό μέγαρο για επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους στις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις πράξεων δικονομικούς κανόνες της Μάλτας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων και υπό την ιδιότητά του ως υπηρεσία διαβίβασης και/ή παραλαβής, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα επικοινωνεί με αιτούντες και/ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους για ζητήματα σχετικά με εκκρεμούσες επιδόσεις ή κοινοποιήσεις.

  • Μικροδιαφορές

Στον τομέα αυτόν, αρμόδιο δικαστήριο είναι το Δικαστήριο Μικροδιαφορών («Small Claims Tribunal»), το οποίο εδρεύει στο δικαστικό μέγαρο («The Law Courts») στη Βαλέτα. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών εκδικάζονται από το Εφετείο δικάζον στην κατώτερη δικαιοδοσία του («Court of Appeal in its Inferior Jurisdiction»), το οποίο, επίσης, εδρεύει στο δικαστικό μέγαρο («The Law Courts») στη Βαλέτα.

Το ποια είναι η αρμόδια αρχή εξαρτάται εκάστοτε από τον τόπο κατοικίας του προσώπου κατά του οποίου επιδιώκεται η εκτέλεση. Το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο («Court of Magistrates») της Μάλτας και το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Gozo είναι αρμόδια για τα ζητήματα εκτέλεσης, καθώς και για τους σκοπούς του άρθρου 23, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του νόμου περί του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών («Small Claims Tribunal Act») (κεφάλαιο 380 της νομοθεσίας της Μάλτας).

  • Διεξαγωγή αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο είναι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Βαλέτα.

Τα δικαστήρια εκτέλεσης είναι:

  1. Το Πρώτο Τμήμα των Πολιτικών Δικαστηρίων («Civil Courts, First Hall»)
  2. Το Πολιτικό Δικαστήριο (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) [«Civil Court (Family Section)»]
  3. Το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο της Μάλτας [«Court of Magistrates (Malta)»]
  4. Το Κατώτερο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο του Gozo [«Court of Magistrates (Gozo)»] στην ανώτερη δικαιοδοσία του («Superior Jurisdiction») ή στην κατώτερη δικαιοδοσία του («Inferior Jurisdiction»).

Τα δικαστήρια είναι αρμόδια να εκτελούν παραγγελίες υποβληθείσες κατά τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/05/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.