Σχετικά με το δίκτυο

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Τα σημεία επαφής του δικτύου και οι συμμετέχοντες στο δίκτυο στις Κάτω Χώρες.

Στις Κάτω Χώρες έχει οριστεί ένα κεντρικό σημείο επαφής στο Υπουργείο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Επίσης, έχει συσταθεί ένα σημείο επαφής για θέματα δικαιοδοσίας.

Εκτός από τα σημεία επαφής, οι επαγγελματικές ενώσεις ελεύθερων επαγγελμάτων του νομικού κλάδου (ενώσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών) είναι επίσης μέλη του δικτύου.

Επίσης, με βάση διάφορες οδηγίες [στις οποίες περιλαμβάνονται η οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, η οδηγία (ΕΚ) αριθ. 4/2009 και η οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1393/2001] οι κεντρικές αρχές συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο.

Η επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στην προκειμένη περίπτωση, τη γραμματεία του ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις), πραγματοποιείται κυρίως μέσω του κεντρικού σημείου επαφής. Αυτό διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι η σχετική αρχή παραλαμβάνει τις πληροφορίες και τις ερωτήσεις.

Τα σημεία επαφής και τα μέλη, ιδίως οι κεντρικές αρχές, συχνά επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και με τα σημεία επαφής και τα μέλη σε άλλα κράτη μέλη.

Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του δικτύου, οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του δικτύου.

Τα σημεία επαφής και οι συμμετέχοντες από τις Κάτω Χώρες πραγματοποιούν επίσης ετήσια μια συνεδρίαση. Αυτή η συνεδρίαση δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν οι δραστηριότητες του δικτύου και να εξεταστούν τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η μεταξύ τους επικοινωνία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.