Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Σχετικά με το δίκτυο

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Αρμόδιοι επαφής

Υπάρχει ένας αρμόδιος επαφής για καθεμία από τις τέσσερις περιοχές δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Καθώς κάθε περιοχή δικαιοδοσίας είναι αυτόνομη, δεν υφίστανται αλληλεπικαλύψεις στο έργο των εν λόγω αρμόδιων επαφής, έκαστος από τους οποίους είναι αποκλειστικά αρμόδιος για το Δίκτυο στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω του ΕΔΔ θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο επαφής που είναι υπεύθυνος για την οικεία περιοχή δικαιοδοσίας.

Ο αρμόδιος επαφής εργάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο αρμόδιος επαφής δεν ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα του Δικτύου, αλλά μπορεί να ζητά τη συνδρομή ορισμένων συναδέλφων από επιχειρησιακές και πολιτικές υπηρεσίες, όταν ασχολείται με τα θέματα του Δικτύου. Παράλληλα με την εργασία του για το Δίκτυο έχει και ορισμένα άλλα καθήκοντα.

Η λειτουργία του ΕΔΔ στη Βόρεια Ιρλανδία

Δεν υπάρχει επίσημο εθνικό δίκτυο στη Βόρεια Ιρλανδία. Ωστόσο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ατόμων που είναι ειδικοί σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Ο αρμόδιος επαφής έχει επίσης ορισμένους συγκεκριμένους συναδέλφους επαφής σε άλλα σχετικά Υπουργεία στους οποίους μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για θέματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Καθώς η Βόρεια Ιρλανδία είναι μικρή περιοχή δικαιοδοσίας, ο αρμόδιος επαφής διαθέτει ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο εσωτερικών επαφών που μπορούν να τον βοηθούν ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα περισσότερα ερωτήματα και αιτήσεις παροχής πληροφοριών που λαμβάνει.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαβίβασης των αιτημάτων και των πληροφοριών είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο τρόπος αυτός επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων, ιδίως προς εξωτερικές επαφές, με ταχύτητα και πληρότητα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το αρμόδιο προσωπικό διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις.

Ο αρμόδιος επαφής διασφαλίζει ότι, όταν υποβάλλονται ερωτήσεις και πριν από τις σχετικές συνεδριάσεις του Δικτύου, ζητείται η γνώμη των αρμόδιων πολιτικών, διοικητικών ή δικαστικών εμπειρογνωμόνων. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα σχετικά σημεία δράσης κοινοποιούνται στους αρμόδιους κατά περίπτωση.

Παροχή πληροφοριών

Δεν υπάρχει εθνικός ιστότοπος για το ΕΔΔ στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω άλλων υφιστάμενων ιστοτόπων. Ολοένα και περισσότερο γίνεται παραπομπή στη διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ο αρμόδιος επαφής συνεργάζεται με άλλους φορείς, οι οποίοι παρέχουν πηγές πληροφοριών, όπως η Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals), καθώς ο δημόσιος ιστότοπός της περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έργο του Δικτύου, π.χ. πληροφορίες για την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων, για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες μικροδιαφορών και διαταγής πληρωμής κ.λπ. Ο ιστότοπος της κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας (http://www.nidirect.gov.uk) περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών.

Σε κατάλληλες συνεδριάσεις και συνέδρια καθώς και σε σχετικές δημοσιεύσεις αξιοποιούνται οι ευκαιρίες ενημέρωσης για το ΕΔΔ και για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.