Σχετικά με το δίκτυο

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στην Πολωνία υπάρχουν 12 σημεία επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ένα σημείο επαφής βρίσκεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα άλλα σημεία επαφής βρίσκονται σε έντεκα περιφερειακά δικαστήρια και περιλαμβάνουν τη δικαιοδοσία των ανώτερων εφετείων (εφεξής: «δικαστικά σημεία επαφής»).

Το σημείο επαφής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το πολωνικό αστικό και εμπορικό δίκαιο και διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστικό σημείο επαφής ερωτήσεις σχετικά με τη διεκπεραίωση αίτησης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, εκτός εάν η ερώτηση έχει διαβιβαστεί απευθείας στο δικαστικό σημείο επαφής.

Το σημείο επαφής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λαμβάνει πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις συνεδριάσεις του δικτύου και άλλα θέματα και στη συνέχεια τις διαβιβάζει στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή δικαστήρια, ανάλογα με το θέμα ή το αντικείμενο της συνεδρίασης.

Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των σημείων επαφής στην Πολωνία εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις περιλαμβάνει επίσης τους δικαστές-συντονιστές για θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αστικές υποθέσεις, οι οποίοι επικουρούν τα πρόσωπα που ενεργούν ως δικαστικά σημεία επαφής. Οι δικαστές-συντονιστές ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλα τα δικαστήρια που υπάγονται στην αρμοδιότητα του οικείου περιφερειακού δικαστηρίου, δηλαδή στο ίδιο το περιφερειακό δικαστήριο και στα πρωτοδικεία που υπάγονται στην περιφέρειά του. Εάν το εφετείο υπάγεται στην αρμοδιότητα του εν λόγω περιφερειακού δικαστηρίου, οι συντονιστές ασκούν τις δραστηριότητές τους και στο εν λόγω δικαστήριο.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις περιλαμβάνει επίσης τα κεντρικά όργανα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (αναδιατύπωση)· στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων) (αναδιατύπωση)· την κεντρική αρχή κατά τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση), καθώς και την κεντρική αρχή κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 4/2009, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.