Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Σημείο επαφής

Η Πορτογαλία όρισε σημείο επαφής για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το σημείο επαφής είναι ένας δικαστής που διορίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Conselho Superior da Magistratura) μέσω διαγωνισμού.

Το εθνικό δίκτυο

Το εθνικό δίκτυο αποτελείται από: κεντρικές αρχές που προβλέπονται στις νομικές πράξεις της ΕΕ, σε άλλες διεθνείς νομικές πράξεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η Πορτογαλία ή σε εθνικές νομικές διατάξεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις διοικητικές αρχές με αρμοδιότητες στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και επαγγελματικές ενώσεις οι οποίες εκπροσωπούν σε εθνικό επίπεδο τους επαγγελματίες νομικούς οι οποίοι ενέχονται άμεσα στην εφαρμογή διεθνών και ενωσιακών πράξεων που αφορούν τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Το εθνικό δίκτυο δεν διαθέτει δικαστές-συνδέσμους ούτε εμπειρογνώμονες.

Τα εθνικά μέλη του δικτύου

Η εθνική δομή του δικτύου περιλαμβάνει, εκτός από το σημείο επαφής, δεκατρία μέλη:

 • Γενική Διεύθυνση Πολιτικής της Δικαιοσύνης (Direcção-Geral da Política de Justiça)
 • Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης (Direcção-Geral da Administração da Justiça)
 • Γενική Διεύθυνση Επανένταξης και Σωφρονιστικών Υπηρεσιών (Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)
 • Ινστιτούτο Μητρώων και Συμβολαιογράφων (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.)
 • Ινστιτούτο Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών στον τομέα της Δικαιοσύνης (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.)
 • Συμβούλιο Ειρηνοδικών (Conselho dos Julgados de Paz)
 • Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Instituto de Segurança Social, I.P.)
 • Επιτροπή Προστασίας Θυμάτων Εγκλημάτων (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes)
 • Δικαστής του Διεθνούς Δικτύου Δικαστών της Χάγης
 • Δικηγορικός Σύλλογος (Ordem dos Advogados)
 • Σύλλογος Νομικών Αντιπροσώπων και Δικαστικών Επιμελητών (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)
 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος (Ordem dos Notários)
 • Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας (Procuradoria-Geral da República)

Κεντρικές αρχές

Μεταξύ των προαναφερθέντων εθνικών μελών, οι ακόλουθες είναι κεντρικές αρχές ή οντότητες αρμόδιες για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία:

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης – Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministério da Justiça)

 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 της 18/12/2008
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1784 της 25/11/2020
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1783 της 25/11/2020
 • Σύμβαση της Χάγης του 1965 σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
 • Σύμβαση της Χάγης του 1970 για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις
 • Σύμβαση της Χάγης του 2007 για την είσπραξη, σε διεθνές επίπεδο, απαιτήσεων διατροφής παιδιών και άλλων μορφών οικογενειακής διατροφής
 • Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής εν τη αλλοδαπή

Γενική Διεύθυνση Επανένταξης και Σωφρονιστικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1111 της 25/06/2019
 • Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
 • Σύμβαση της Χάγης του 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών

Ινστιτούτο Μητρώων και Συμβολαιογράφων – Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 της 4/7/2012

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  – Υπουργείο Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social)

 • Οδηγία 2003/8/ΕΚ της 27/1/2003

Επιτροπή Προστασίας Θυμάτων Εγκλημάτων – Υπουργείο Δικαιοσύνης

 • Οδηγία 2004/80/ΕΚ της 29/4/2004

Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας (Procuradoria-Geral da República)

 • Σύμβαση της Χάγης του 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Συντονισμός του εθνικού δικτύου σε μη ιεραρχική δομή

Στην Πορτογαλία το εθνικό δίκτυο δεν έχει ιεραρχική δομή. Ο συντονισμός, που διασφαλίζεται από το σημείο επαφής, βασίζεται στην οικειοθελή συνεργασία των εθνικών μελών. Τα εθνικά μέλη συμμετέχουν τακτικά σε τριμηνιαίες συσκέψεις οι οποίες διοργανώνονται από το σημείο επαφής. Όταν η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας απαιτεί προσαρμογές στο εθνικό σύστημα, οργανώνονται κλειστές συνεδριάσεις για τα οικεία εθνικά μέλη.

Το δίκτυο δεν διαθέτει εμπειρογνώμονες. Όταν ένα ζήτημα απαιτεί τη συμμετοχή εμπειρογνώμονα, το σημείο επαφής ζητεί τη συνεργασία της πλέον ενδεδειγμένης εθνικής αρχής σε εθελοντική και ανεπίσημη βάση. Όλα τα εθνικά μέλη ενθαρρύνονται τακτικά από το σημείο επαφής να συνεργάζονται σε συγκεκριμένους τομείς των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.