Σχετικά με το δίκτυο

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το 2001, με διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το Δίκτυο Τοπικών Ανταποκριτών στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνδρομής (Rețeaua de corespondenți locali în domeniul asistenței judiciare internaționale), με βάση το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Τον Μάρτιο του 2004 το εν λόγω δίκτυο αναδιοργανώθηκε με δύο διατάγματα του υπουργού Δικαιοσύνης και χωρίστηκε σε δύο ειδικευμένα δίκτυα: το Ρουμανικό Δικαστικό Δίκτυο για ποινικές υποθέσεις (Rețeaua Judiciară Română în materie penală, αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου) και το Ρουμανικό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Rețeaua Judiciară Română în materie civilă și comercială, αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις). Στη συνέχεια, τα δύο αυτά δίκτυα αναδιοργανώθηκαν διαδοχικά το 2005, το 2007, το 2010, το 2014, το 2016, το 2019 και το 2022, σε συνέχεια των τροποποιήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και των αλλαγών στο προσωπικό του εθνικού δικαστικού συστήματος.

Με το διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 3501/C της 25ης Ιουλίου 2022 έγινε η τελευταία επικαιροποίηση σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001. Το διάταγμα καταρτίστηκε σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 123/2007 σχετικά με ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε με κάποιες τροποποιήσεις με τον νόμο αριθ. 85/2008.

Το Ρουμανικό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι το αντίστοιχο, σε εθνικό επίπεδο, του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η Ρουμανία έχει ορίσει δύο εθνικά σημεία επαφής για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Τα σημεία επαφής για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις βρίσκονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσω αυτών εξασφαλίζεται η εκτέλεση των καθηκόντων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, το Ρουμανικό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις απαρτίζεται από έναν δικαστή του πολιτικού τμήματος Ι και έναν δικαστή του πολιτικού τμήματος ΙΙ (πρώην εμπορικών υποθέσεων) του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (Înalta Curte de Casație și Justiție)· έναν δικαστή από το πολιτικό τμήμα Ι και έναν δικαστή από το πολιτικό τμήμα ΙΙ (πρώην εμπορικών υποθέσεων) των εφετείων· έναν δικαστή από κάθε ειδικευμένο δικαστήριο/τμήμα ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, ο οποίος ειδικεύεται σε αστικές υποθέσεις που σχετίζονται με τη διεθνή απαγωγή παιδιών και την επιδίκαση αποζημιώσεων σε θύματα εγκληματικών πράξεων· υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, οι οποίοι επιτελούν επίσης τα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις· και έναν εκπρόσωπο από κάθε έναν από τους ακόλουθους επαγγελματικούς συλλόγους: συμβολαιογράφων (notari publici), δικαστικών επιμελητών/δικαστικών οργάνων εκτέλεσης (executori judecătoreşti) και δικηγόρων (avocaţi) στη Ρουμανία. Τα εθνικά σημεία επαφής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι τακτικά μέλη του Ρουμανικού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Οι δικαστές-μέλη του Ρουμανικού Δικαστικού Δικτύου έχουν οριστεί με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (Consiliul Superior al Magistraturii).

Τα μέλη του Ρουμανικού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις απαριθμούνται στο παράρτημα του διατάγματος του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 3501/C της 25ης Ιουλίου 2022. Το εν λόγω παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος.

Μέλη του Ρουμανικού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, δικαστές από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τα εφετεία, τα ειδικευμένα δικαστήρια/τμήματα ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, και το Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου (δικαστές-σύνδεσμοι στο παγκόσμιο δίκτυο της Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και δικαστής ορισθείς από την επιτροπή για τη χορήγηση αποζημιώσεων στα θύματα εγκληματικών πράξεων):

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

Denisa-Livia BĂLDEAN, δικαστής, πολιτικό τμήμα Ι

Adina-Georgeta PONEA, δικαστής, πολιτικό τμήμα Ι

Andreia-Liana CONSTANDA, δικαστής, πολιτικό τμήμα Ι

Roxana POPA, δικαστής, πολιτικό τμήμα ΙΙ

Εφετείο Alba Iulia (Curtea de Apel)

Cristina-Gheorghina NICOARĂ, δικαστής, πολιτικό τμήμα Ι

Adina-Camelia IFTIMUȘ, δικαστής, πολιτικό τμήμα ΙΙ

Εφετείο Bacău

Sorina CIOBANU, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος Ι

Loredana ALBESCU, δικαστής, πρόεδρος του Εφετείου Bacău

Εφετείο Brașov

Elena-Clara CIAPĂ, δικαστής, πολιτικό τμήμα

Simona-Petrina GAVRILĂ, δικαστής, πολιτικό τμήμα

Δικαστήριο ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων του Brașov (Tribunalul pentru Minori și Familie)

Andrei IACUBA, δικαστής, δικαστήριο ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων του Brașov

Εφετείο Βουκουρεστίου

Andreea-Florina MATEESCU, δικαστής, πολιτικό τμήμα III

Dorina ZECA, δικαστής, πολιτικό τμήμα IV

Maria-Cristina FINTOC, δικαστής, πολιτικό τμήμα IV

Ștefan-Ciprian CMECIU, δικαστής, πολιτικό τμήμα V

Felix-Lucian ȘALAR, δικαστής, πολιτικό τμήμα VI

Romeo GLODEANU, δικαστής, πολιτικό τμήμα V

Bogdan CRISTEA, δικαστής, τμήμα VIII — Διοικητικές και Φορολογικές Διαφορές

Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου

Αnca Magda VOICULESCU, δικαστής, πολιτικό τμήμα IV (δικαστής-σύνδεσμος με το παγκόσμιο δίκτυο της Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών)

Sorin-Vasile IVANCIUC, δικαστής, πρόεδρος του ποινικού τμήματος I, Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου, Επιτροπή για τη χορήγηση αποζημιώσεων στα θύματα εγκληματικών πράξεων

Εφετείο Cluj

Axente-Irinel ANDREI, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος II

Εφετείο Constanța

Luminița-Marinela DAN, δικαστής, πολιτικό τμήμα ΙΙ

Ecaterina GRIGORE, δικαστής, Τμήμα Διοικητικών και Φορολογικών Διαφορών

Εφετείο Craiova

Lotus-Manuela GHERGHINĂ, δικαστής, πολιτικό τμήμα II

Gabriela IONESCU, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος Ι

Εφετείο Galați

Aneta-Luminița CRISTEA, δικαστής, πολιτικό τμήμα Ι

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, δικαστής, πρόεδρος του Εφετείου Galați

Andreea ARHIP, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος II

Alexandru BLEOANCĂ, δικαστής, πολιτικό τμήμα II, αντιπρόεδρος του Εφετείου Galați

Εφετείο Ιασίου

Maria-Cristina POPA, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος

Elena-Crizantema PANAINTE, δικαστής, Τμήμα Εργατικών Διαφορών και Διαφορών Κοινωνικής Ασφάλισης

Alina-Gianina PRELIPCEAN, δικαστής, Τμήμα Διοικητικών και Φορολογικών Διαφορών, αντιπρόεδρος του Εφετείου Ιασίου

Εφετείο Oradea

Dorina-Mihaela BEREȘ, δικαστής, πολιτικό τμήμα I

Marcela FILIMON, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος II — Διοικητικές και Φορολογικές Διαφορές

Εφετείο Pitești

Emilia-Raluca TRANDAFIR, πρόεδρος του Εφετείου Pitești

Corina PINCU IFRIM, δικαστής, πολιτικό τμήμα I

Maria-Ruxandra DANCIU, δικαστής, πολιτικό τμήμα II — Διοικητικές και Φορολογικές Διαφορές

Alina PAVELESCU, δικαστής, πολιτικό τμήμα, Πρωτοδικείο Argeș

Beatrix-Yvone Vesna PIESS-MALIMARCOV, δικαστής, πολιτικό τμήμα, Πρωτοδικείο Vâlcea

Εφετείο Ploiești

Adriana-Maria RADU, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος I

Aida-Liliana STAN, δικαστής, πολιτικό τμήμα II — Διοικητικές και Φορολογικές Διαφορές

Ionel STĂNESCU, δικαστής, πολιτικό τμήμα II — Διοικητικές και Φορολογικές Διαφορές, αντιπρόεδρος του Εφετείου Ploiești

Εφετείο Suceava

Ștefania-Fulga ANTON , δικαστής, πολιτικό τμήμα I

Ana-Maria TURCULET, δικαστής, πρόεδρος του πολιτικού τμήματος IΙ

Marius-Ionel GALAN, δικαστής, πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικών και Φορολογικών Διαφορών

Εφετείο Târgu Mureș

Andreea CIUCĂ, δικαστής, πρόεδρος του Εφετείου Târgu Mureș

Adriana-Loredana BERINDEAN, δικαστής, πολιτικό τμήμα II — Διοικητικές και Φορολογικές Διαφορές

Εφετείο Timișoara

Mădălina JEBELEAN, δικαστής, πολιτικό τμήμα I

Ramona-Ioana RISTEA, δικαστής, πολιτικό τμήμα ΙΙ

Εθνικά σημεία επαφής για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Επαγγελματίες του νομικού κλάδου με καθεστώς ισοδύναμο με εκείνο των δικαστών και των εισαγγελέων

Flavius-George PĂNCESCU, προϊστάμενος υπηρεσίας, Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ioana BURDUF (επαγγελματίας του νομικού κλάδου με καθεστώς ισοδύναμο με εκείνο δικαστή ή εισαγγελέα), Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μέλη του Ρουμανικού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Επαγγελματίες του νομικού κλάδου με καθεστώς ισοδύναμο με εκείνο των δικαστών και των εισαγγελέων από τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη στο Δίκτυο

Camelia TOBĂ (επαγγελματίας του νομικού κλάδου με καθεστώς ισοδύναμο με εκείνο δικαστή ή εισαγγελέα), Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μέλη του Ρουμανικού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις — ένας εκπρόσωπος που έχει διοριστεί από τον πρόεδρο καθεμίας από τις εθνικές ενώσεις συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων στη Ρουμανία

Octavian ROGOJANU, συμβολαιογράφος (notar public), γραμματέας του συμβουλίου του Εθνικού Συλλόγου Συμβολαιογράφων Ρουμανίας

Constantin Adrian STOICA, δικαστικός επιμελητής/δικαστικό όργανο εκτέλεσης, Εθνικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Ρουμανίας (Uniunea Executorilor Judecătorești din România)

Costea-Corin C. DĂNESCU, δικηγόρος, Εθνική Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (Uniunea Națională a Barourilor din România)

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.