Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Σχετικά με το δίκτυο

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

To 2001, με διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης, συγκροτήθηκε το δίκτυο τοπικών ανταποκριτών στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνδρομής, με βάση το μοντέλο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου. Τον Μάρτιο του 2004 το εν λόγω δίκτυο αναδιοργανώθηκε με δύο διατάγματα του υπουργού Δικαιοσύνης και χωρίστηκε σε δύο ειδικευμένα δίκτυα: Το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για ποινικές υποθέσεις —αντίστοιχο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου— και το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις —αντίστοιχο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Στη συνέχεια, τα δύο αυτά δίκτυα αναδιοργανώθηκαν διαδοχικά το 2005, το 2007, το 2010, το 2014, το 2016 και το 2019, σε συνέχεια των τροποποιήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα και των αλλαγών στο προσωπικό του εθνικού δικαστικού συστήματος.

Με το διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 1929/C/29.05.2014 έγινε η τελευταία επικαιροποίηση σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 568/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001. Το διάταγμα καταρτίστηκε σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 123/2007 σχετικά με ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε με κάποιες τροποποιήσεις με τον νόμο αριθ. 85/2008.

Το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι το αντίστοιχο, σε εθνικό επίπεδο, του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η Ρουμανία έχει ορίσει δύο εθνικά σημεία επαφής με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Τα σημεία επαφής με το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις βρίσκονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσω αυτών εξασφαλίζεται η εκτέλεση των καθηκόντων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, το ρουμανικό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις αποτελείται από έναν δικαστή του πρώτου πολιτικού τμήματος και έναν δικαστή του δεύτερου πολιτικού τμήματος (πρώην εμπορικό) του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου· από έναν δικαστή του πρώτου πολιτικού τμήματος και έναν δικαστή του δεύτερου πολιτικού τμήματος (πρώην εμπορικό) των εφετείων· από έναν δικαστή του ειδικού δικαστηρίου/τμήμα ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, που εξειδικεύεται στις αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών και στη χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων στα θύματα ποινικών αδικημάτων· από μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, η οποία εκτελεί, επίσης, τα καθήκοντα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας για αστικές και εμπορικές υποθέσεις· από έναν εκπρόσωπο καθεμιάς από τις επαγγελματικές ενώσεις συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων της Ρουμανίας. Τα εθνικά σημεία επαφής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι, αυτοδικαίως, μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Οι δικαστές-μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου έχουν οριστεί με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος.

Από το 2001, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει οργανώσει, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας, πολυάριθμα σεμινάρια και συσκέψεις με τα μέλη του δικτύου, με δικά του οικονομικά μέσα (από τον προϋπολογισμό του υπουργείου), ενώ από το 2007, ειδικότερα, παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν διοργανωθεί στο πλαίσιο 15 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή. Επίσης, εκπρόσωποι του ρουμανικού δικαστικού δικτύου συμμετέχουν τακτικά στις συνεδριάσεις του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου.

Τα μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις αναφέρονται στο παράρτημα του διατάγματος του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 4008/C/09.10.2019. Το εν λόγω παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος.

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, δικαστές από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, τα εφετεία, τα ειδικευμένα δικαστήρια/επιμελητήρια ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, το Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου (δικαστές-σύνδεσμοι στο παγκόσμιο δίκτυο για τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και δικαστής ορισθείς από την επιτροπή για τη χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων στα θύματα ποινικών αδικημάτων):

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Nina-Ecaterina GRIGORAȘ, πρώτο πολιτικό τμήμα

Andreia-Liana CONSTANDA, πρώτο πολιτικό τμήμα

Roxana POPA, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Alba Iulia

Cristina Gheorghina NICOARĂ, πρώτο πολιτικό τμήμα

Nicolae DURBACĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Bacău

Cristina-Mădălina RADU, πρώτο πολιτικό τμήμα

Loredana ALBESCU, δεύτερο πολιτικό τμήμα, διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Εφετείο Braşov

Cristina ȘTEFĂNIȚĂ, πολιτικό τμήμα και τμήμα ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, εργατικών διαφορών και υποθέσεων κοινωνικής ασφάλισης

Elena-Clara CIAPĂ, πολιτικό τμήμα

Simona Petrina GAVRILĂ, πολιτικό τμήμα

Gabriel ȘTEFĂNIȚĂ, πολιτικό τμήμα και τμήμα ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, εργατικών διαφορών και θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης

Δικαστήριο ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων του Braşov

Andrei IACUBA

Εφετείο Βουκουρεστίου

Antonela BRĂTUIANU, τέταρτο πολιτικό τμήμα

Ştefan CMECIU, πέμπτο πολιτικό τμήμα

Felix Lucian ȘALAR, έκτο πολιτικό τμήμα

Romeo GLODEANU, πέμπτο πολιτικό τμήμα

Bogdan CRISTEA, όγδοο τμήμα - διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου

Andreea Florina MATEESCU, πέμπτο πολιτικό τμήμα (δικαστής-σύνδεσμος με το παγκόσμιο δίκτυο για τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών)

Αnca Magda VOICULESCU, τέταρτο πολιτικό τμήμα (δικαστής-σύνδεσμος με το παγκόσμιο δίκτυο για τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τις πτυχές αστικού δικαίου των διεθνών απαγωγών παιδιών)

Luminița TÂRȚĂU, πρώτο ποινικό τμήμα, επιτροπή για τη χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων στα θύματα ποινικών αδικημάτων – Πρωτοδικείο Βουκουρεστίου

Εφετείο Cluj

Denisa-Livia BĂLDEAN, πρόεδρος

Axente-Irinel ANDREI, δεύτερο πολιτικό τμήμα, αστικές υποθέσεις, φορολογικές και διοικητικές διαφορές

Εφετείο Constanţa

Daniela PETROVICI, πρώτο πολιτικό τμήμα

Ecaterina GRIGORE, δεύτερο πολιτικό τμήμα, διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Εφετείο Craiova

Adina-Georgeta PONEA, πρόεδρος

Lotus GHERGHINĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Galaţi

Aneta-Luminița CRISTEA, πρώτο πολιτικό τμήμα

Cosmin-Răzvan MIHĂILĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Andreea ARHIP, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Alexandru BLEOANCĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Εφετείο Ιασίου

Claudia Antoanela SUSANU, πολιτικό τμήμα

Elena Crizantema PANAINTE, τμήμα εργατικών διαφορών και διαφορών κοινωνικής ασφάλισης

Alina Gianina PRELIPCEAN, τμήμα διοικητικών και φορολογικών διαφορών

Εφετείο Oradea

Dorina Mihaela BEREȘ, πρώτο πολιτικό τμήμα

Marcela FILIMON, δεύτερο πολιτικό τμήμα, διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Εφετείο Pitești

Corina PINCU IFRIM, πρώτο πολιτικό τμήμα

Dumitru VĂDUVA, δεύτερο πολιτικό τμήμα, διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Mariana VÂRGĂ, πολιτικό τμήμα, Πρωτοδικείο Argeș

Elena Cristina LUNGU, πολιτικό τμήμα, Πρωτοδικείο Vâlcea

Εφετείο Ploieşti

Andra Corina BOTEZ, πρόεδρος

Adriana Maria RADU, πρώτο πολιτικό τμήμα

Aida Liliana STAN, δεύτερο πολιτικό τμήμα, διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Εφετείο Suceava

Ştefania Fulga ANTON, πρώτο πολιτικό τμήμα

Daniela MITREA MUNTEA, δεύτερο πολιτικό τμήμα, διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Εφετείο Târgu Mureş

Andreea CIUCĂ, δεύτερο πολιτικό τμήμα, διοικητικές και φορολογικές διαφορές

Loredana BERINDEAN, πρόεδρος, πρώτο πολιτικό τμήμα, Περιφερειακό Δικαστήριο Târgu Mureș

Εφετείο Timişoara

Cristian PUP,  πρώτο πολιτικό τμήμα

Ștefan LUCACIUC, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Florin MOŢIU, δεύτερο πολιτικό τμήμα

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εθνικά σημεία επαφής για το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Viviana ONACA, διευθύντρια, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Ioana BURDUF, (νομικός εκτελούσα καθήκοντα δικαστικού ή εισαγγελέα), Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις που εκτελούν καθήκοντα που εμπίπτουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως κεντρικής αρχής στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και τα οποία παρέχονται από τη γραμματεία του δικτύου

Camelia TOBĂ, (νομικός εκτελούσα καθήκοντα δικαστικού ή εισαγγελέα), Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Flavius George PĂNCESCU, (νομικός εκτελών καθήκοντα δικαστικού ή εισαγγελέα), Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Μέλη του ρουμανικού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις - εκπρόσωποι που έχουν διορίσει οι πρόεδροι των εθνικών ενώσεων συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων

Octavian ROGOJANU, συμβολαιογράφος, γραμματέας, Εθνικό Συμβούλιο Συμβολαιογράφων Ρουμανίας

Constantin Adrian STOICA, δικαστικός επιμελητής, Ένωση Δικαστικών Επιμελητών της Ρουμανίας

Costea-Corin C. DĂNESCU, δικηγόρος, Εθνική Ένωση Δικηγόρων της Ρουμανίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.