Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Σχετικά με το δίκτυο

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Αρμόδιοι/-ες επαφής(σημεία επαφής)

Υπάρχει ένας/μία αρμόδιος/-α επαφής για καθεμία από τις τέσσερις δικαιοδοσίες του Ηνωμένου Βασιλείου. Καθώς κάθε δικαιοδοσία είναι αυτόνομη, δεν υφίστανται αλληλεπικαλύψεις στο έργο των εν λόγω αρμοδίων επαφής, καθένας/καθεμία από τους/τις οποίους/-ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για το Δίκτυο στη δικαιοδοσία του/της. Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω του ΕΔΔ πρέπει να απευθύνονται στον/στην αρμόδιο/-α επαφής που είναι υπεύθυνος/-η για τη σχετική δικαιοδοσία.

Η αρμόδια επαφής για τη Σκωτία εργάζεται στην Αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης της Σκωτίας στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Όταν ασχολείται με τις δραστηριότητες του Δικτύου, μπορεί να ζητά τη συνδρομή διαφόρων άλλων συναδέλφων. Παράλληλα με το έργο της για το Δίκτυο, εκτελεί και άλλα καθήκοντα.

Η λειτουργία του ΕΔΔ στη Σκωτία

Δεν υπάρχει επίσημο εθνικό δίκτυο στη Σκωτία. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Δικαιοσύνης (Justice Directorate), συγκροτήθηκε δίκτυο ατόμων με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Ο/Η αρμόδιος/-α επαφής μπορεί να απευθυνθεί σ’ αυτούς/-ές τους/τις συναδέλφους για απαντήσεις σε εξειδικευμένες ερωτήσεις.

Έχουν επίσης αναπτυχθεί επαφές και με άλλες υπηρεσίες της Κυβέρνησης της Σκωτίας. Ο/Η αρμόδιος/-α επαφής απευθύνεται στα άτομα αυτά για συμβουλές ή απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το έργο τους. Ο/Η αρμόδιος/-α επαφής συνεργάζεται επίσης και με άλλους φορείς εκτός του δημόσιου τομέα, κατά περίπτωση. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η Law Society of Scotland και η Faculty of Advocates (δικηγορικοί σύλλογοι), δηλαδή οι επαγγελματικοί φορείς που εκπροσωπούν αντίστοιχα τους solicitors (δικηγόρους που παρέχουν νομικές συμβουλές) και τους advocates (δικηγόρους οι οποίοι, πέραν της παροχής νομικών συμβουλών, δικαιούνται να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στα δικαστήρια). Ο/Η αρμόδιος/-α επαφής έχει επίσης δημιουργήσει δεσμούς με το όργανο εκπροσώπησης των υπαλλήλων επιβολής, την Society of Messengers at Arms and Sheriff Officers (SMASO) (σύλλογος δικαστικών επιμελητών).

Ο συνηθέστερος τρόπος λήψης και ανταλλαγής πληροφοριών είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο/Η αρμόδιος/-α επαφής έχει επίσης συμμετάσχει σε συνεδριάσεις αυτοπροσώπως.

Ο/Η αρμόδιος/-α επαφής διασφαλίζει ότι πριν από τις σχετικές συνεδριάσεις του Δικτύου γίνονται οι δέουσες διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους πολιτικούς, διοικητικούς ή άλλους εμπειρογνώμονες. Κατά περίπτωση, διανέμονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα σχετικά σημεία δράσης.

Παροχή πληροφοριών

Δεν υπάρχει εθνικός ιστότοπος για το ΕΔΔ στη Σκωτία. Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω άλλων υφιστάμενων ιστοτόπων. Γίνεται όλο και συχνότερη αναφορά στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice). Ο/Η αρμόδιος/-α επαφής συνεργάζεται με άλλους φορείς που παρέχουν πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service — SCTS). Ο ιστότοπος της SCTS παρέχει στους πολίτες καθοδήγηση σχετικά με διασυνοριακές αξιώσεις — ιδίως όσον αφορά τον κανονισμό για τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Σε κατάλληλες συνεδριάσεις και συνέδρια καθώς και σε σχετικές δημοσιεύσεις αξιοποιούνται οι ευκαιρίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το ΕΔΔ και για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.