Σχετικά με το δίκτυο

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Στη Σλοβενία, τo Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις) λειτουργεί μέσω τριών (3) σημείων επαφής και 16 μελών του δικτύου.

Τα σημεία επαφής είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα εναρμόνισης και συντονισμού των εργασιών των σημείων επαφής σε καθημερινή βάση.

Στη Σλοβενία υπάρχουν 11 περιφερειακά δικαστήρια τα οποία είναι αρμόδια για την παροχή διεθνούς νομικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η Σλοβενία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει διορίσει ως μέλη του ΕΔΔ έναν αντιπρόσωπο από κάθε περιφερειακό δικαστήριο. Επιπροσθέτως, η Σλοβενία έχει διορίσει δύο ειδικευμένα μέλη του δικτύου (δικαστές) τα οποία είναι αρμόδια για θέματα δικαστικής συνεργασίας σε οικογενειακές υποθέσεις το ένα μέλος εργάζεται στο περιφερειακό δικαστήριο, ενώ το άλλο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία του ΕΔΔ το 2009 κατέστησε δυνατή τη συνεργασία με άλλα νομικά επαγγέλματα στο πλαίσιο του ΕΔΔ. Από το 2011 ο σύλλογος συμβολαιογράφων της Σλοβενίας (Notarska zbornica Republike Slovenije), ο δικηγορικός σύλλογος της Σλοβενίας (Odvetniška zbornica Republike Slovenije) και ο σύλλογος δικαστικών επιμελητών της Σλοβενίας (Zbornica izvršiteljev Slovenije) αποτελούν επίσης μέλη του δικτύου.

Η συμμετοχή δικαστών και άλλων νομικών επαγγελματιών στο ΕΔΔ είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων του ΕΔΔ, δεδομένου ότι εξασφαλίζεται άμεση συνεργασία μεταξύ δικαστών και άλλων νομικών επαγγελματιών, γεγονός που έχει μεγάλη σημασία για την ομαλή επίλυση ειδικών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων.

Τα σημεία επαφής και τα μέλη του ΕΔΔ επικοινωνούν μεταξύ τους τακτικά και, όταν προκύψει ανάγκη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς και σε προσωπικό επίπεδο, ενώ συμμετέχουν σε ετήσιες συνεδριάσεις σε εθνικό επίπεδο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.