Σχετικά με το δίκτυο

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Τρόπος λειτουργίας του Δικτύου στην Ισπανία

Στην Ισπανία, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου αριθ. 16/2015, της 7ης Ιουλίου 2015, που διέπει το καθεστώς του εθνικού μέλους της Ισπανίας εντός της Eurojust, τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας, τα δίκτυα διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και το προσωπικό του υπουργείου Δικαιοσύνης που έχει αποσπαστεί στο εξωτερικό, ο διορισμός και η ανάκληση των σημείων επαφής της Ισπανίας σε δίκτυα διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στους κανόνες που διέπουν τη σύστασή τους, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τα πρόσωπα που διορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, να έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας, ανάλογα με την περίπτωση, και να διασφαλίζεται ότι εκπροσωπούν τουλάχιστον τη δικαστική εξουσία, την εισαγγελία και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Γι’ αυτόν τον σκοπό, είναι αρμοδιότητα του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου (Consejo General del Poder Judicial) και της Γενικής Εισαγγελίας (Fiscal General del Estado) να προτείνουν στον υπουργό Δικαιοσύνης τον διορισμό σημείων επαφής από τα εν λόγω όργανα, καθώς και την ανάκλησή τους. Το σημείο επαφής ανακαλείται εφόσον το οικείο πρόσωπο παύει να ασκεί τα καθήκοντά του στην υπηρεσία η οποία πρότεινε τον διορισμό του. Η εν λόγω ανάκληση κοινοποιείται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο πρέπει να ενημερώσει τη γραμματεία του Δικτύου.

Τα σημεία επαφής της Ισπανίας στα δίκτυα διεθνούς δικαστικής συνεργασίας είναι ενεργοί διαμεσολαβητές, ο ρόλος των οποίων είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών διαφορετικών κρατών. Είναι στη διάθεση των αρμόδιων ισπανικών αρχών, καθώς και όλων των άλλων σημείων επαφής, καθώς παρέχει τις απαραίτητες νομικές και πρακτικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας. Κάθε χρόνο, τα σημεία επαφής της Ισπανίας πρέπει να στέλνουν στην υπηρεσία τους τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητές τους.

Σημεία επαφής

Στην Ισπανία, τα σημεία επαφής του Δικτύου βρίσκονται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο (Consejo General del Poder Judicial) και στη Γενική Εισαγγελία (Fiscalía General del Estado). Επί του παρόντος υπάρχουν 8 σημεία επαφής, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

 • 6 σημεία επαφής στο υπουργείο Δικαιοσύνης, εκ των οποίων δύο βρίσκονται στη Γενική Υποδιεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) και τέσσερις γραμματείς (Letrados de la Administración de Justicia)
 • ένα σημείο επαφής στο Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο (Consejo General del Poder Judicial)
 • ένα σημείο επαφής στη Γενική Εισαγγελία (Fiscalía General del Estado).

Κεντρική αρχή

Στην Ισπανία η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos) του υπουργείου Δικαιοσύνης λειτουργεί ως Κεντρική Αρχή στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Δικαστικοί-σύνδεσμοι

Στην Ισπανία ο νόμος προβλέπει ήδη ότι οι δικαστικοί που αποσπώνται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θέση του συνδέσμου αποκτούν την ιδιότητα του σημείου επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και εκτελούν τα καθήκοντα των σημείων επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 34 του νόμου αριθ. 16/2015 της 7ης Ιουλίου 2015. Παύουν να έχουν αυτό το καθεστώς, όταν δεν είναι πλέον δικαστικοί-σύνδεσμοι. Η Ισπανία έχει ορίσει δικαστικό-σύνδεσμο στις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, ΗΠΑ και Καναδάς, Μαρόκο και ενώπιον των Βασιλείου του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές με αρμοδιότητα σε θέματα δικαστικής συνεργασίας

Στην Ισπανία οι υφιστάμενοι εσωτερικοί μηχανισμοί για τη διεθνή δικαστική συνεργασία περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα:

 • Το ισπανικό δικαστικό δίκτυο διεθνούς δικαστικής συνεργασίας (Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional – REJUE), που υπάγεται στο Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο (Consejo General del Poder Judicial), ο σκοπός του οποίου είναι να συνδράμει τα δικαστήρια που το επιθυμούν όσον αφορά τις αιτήσεις για διεθνή δικαστική συνεργασία που υποβάλλουν ή τους υποβάλλονται κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής τους λειτουργίας, καθώς και να επικουρεί άλλα μέλη δικτύων δικαστικής συνεργασίας. Η συμμετοχή των μελών του ισπανικού δικαστικού δικτύου διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σ’ αυτό το δίκτυο είναι συμβατή με τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά δίκτυα δικαστικής συνεργασίας. Ως εκ τούτου, οι Ισπανοί δικαστές που αποτελούν μέλη του ισπανικού δικαστικού δικτύου διεθνούς δικαστικής συνεργασίας (αστικές υποθέσεις) είναι επίσης μέλη του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, γεγονός που διευκολύνει τις επαφές με τους ομολόγους τους του Δικτύου οι οποίοι προέρχονται από άλλες χώρες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
 • το δίκτυο των εισαγγελέων για τη διεθνή δικαστική συνεργασία (Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional), το οποίο ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την ύπαρξη εξειδικευμένης στον τομέα της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας υπηρεσίας σε κάθε εισαγγελία
 • οι εισαγγελείς του εν λόγω δικτύου, εξειδικευμένοι σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, συμβάλλουν στη δρομολόγηση, τον προσανατολισμό και την παροχή ταχείας και αποτελεσματικής διεθνούς δικαστικής συνδρομής
 • το δίκτυο δικαστικών γραμματέων (Red de Letrados de la Administración de Justicia – RECILAJ) είναι μια εθνική δομή συντονισμού που δημιουργήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης το 2010 και αποτελείται από δικαστικούς γραμματείς με εξειδίκευση στη διεθνή δικαστική συνεργασία, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη στις διάφορες δικαστικές υπηρεσίες για την επίλυση των αιτημάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με τη διεθνή δικαστική συνεργασία.

Επαγγελματικές ενώσεις

Στην Ισπανία, μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου οι οποίοι συμβάλλουν άμεσα στην εφαρμογή των κοινοτικών και διεθνών πράξεων που σχετίζονται με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Γενικό Συμβούλιο Συμβολαιογράφων
 • Γενικό Συμβούλιο Ισπανών Δικηγόρων
 • η Εθνική Ένωση Υπαλλήλων Κτηματολογίου και Εμπορικών Μητρώων (Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España)
 • το Γενικό Συμβούλιο Δικαστικών Εκπροσώπων Ισπανίας (Γενικού Συμβουλίου Δικαστικών Εκπροσώπων Ισπανίας).

Πληροφορίες για το Δίκτυο

Ο ιστότοπος του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ισπανίας, μεταξύ διαφόρων πληροφοριών σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνεργασία και τη διεθνή νομική συνδρομή, περιέχει σύνδεσμο προς το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: Διεθνής δικαστική συνεργασία (mjusticia.gob.es)

Το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο της Ισπανίας (Consejo General del Poder Judicial) παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις στον ιστότοπό του: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/. Γίνεται επίσης αναφορά στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα στον τομέα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων, καθώς και στη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Τέλος, η Γενική Εισαγγελία (Fiscalía General del Estado) παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις στον ιστότοπό της, στην ακόλουθη διεύθυνση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.