Ülevaade võrgustikust

Austria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Austria on föderaalse justiitsministeeriumi osakonnas I 9 loonud keskse kontaktpunkti, kes tegeleb võrgustiku kaudu tehtud õigusalaste päringutega, mis on saadud välisriikide kontaktpunktidelt, täidab mitmesuguseid koordineerimise ja korraldamisega seotud ülesandeid ning korraldab ja redigeerib Austriat puudutavat teavet, mida avaldatakse võrgustiku teabelehtedel Euroopa õiguskeskkonna portaalis.

Lisaks on kõigis neljas liidumaa kõrgeima kohtu (Oberlandesgericht) tööpiirkonnas kontaktpunktideks nimetatud kaks (Viinis ja Linzis mõlemas kolm) kohtunikku. Nad pakuvad piiriüleses õigusalases koostöös üksikjuhtumite puhul (näiteks kui tõendite piiriülesel kogumisel või dokumentide kättetoimetamisel tekib raskusi) välisriigi kontaktpunktidele ja Austria kohtutele abi ja toetust. Sellistel juhtudel peaksid välisriigi kontaktpunktid võtma ühendust asjaomase kohaliku õigusasutuse kontaktpunktiga, mitte föderaalse justiitsministeeriumi keskse kontaktpunktiga. Viinis asuva liidumaa kõrgeima kohtu tööpiirkond hõlmab Viini, Alam-Austria ja Burgenlandi liidumaid, Linzis asuva liidumaa kõrgeima kohtu tööpiirkond hõlmab Ülem-Austria ja Salzburgi liidumaid, Innsbruckis asuva liidumaa kõrgeima kohtu tööpiirkond hõlmab Tirooli ja Vorarlbergi liidumaid ning Grazis asuv liidumaa kõrgeim kohus vastutab Steiermarki ja Kärnteni liidumaade eest.

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku Austria (ja muude riikide) kontaktpunktide nimed ja kontaktandmed leiate järgmisel lingil:https://e-justice.europa.eu/contactPoint.do.

Eraisikud / menetluste pooled ega nende õiguslikke esindajad ei tohi võrgustiku kontaktpunktiga otse ühendust võtta. Nad saavad aga paluda menetlust juhtivalt kohtunikult nende edasisuunamist kontaktpunkti juurde.

Austria advokatuur (Österreichische Rechtsanwaltskammertag) ja Austria notarite koda (Österreichische Notariatskammer) kuuluvad tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevasse Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku alates 1. jaanuarist 2011, kuid kooskõlas selle võrgustiku kohta 28. mail 2001 tehtud otsusega (2001/470/EÜ), mida on muudetud 18. juuni 2009. aasta otsusega 568/2009/EÜ, ei ole neil pädevust üksikjuhtumeid menetleda.

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag
1010 Wien, Wollzeile 1-3
Telefon: +43 1 535 1275. Faks: +43 1 535 1275 13
E-post: rechtsanwaelte@oerak.at
Keeled: saksa ja inglise

Österreichische Notariatskammer
1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20
Telefon: +43 1 402 45 09 0. Faks: +43 1 406 34 75
E-post: kammer@notar.or.at
Keeled: saksa, prantsuse ja inglise

Viimati uuendatud: 26/03/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.