Ülevaade võrgustikust

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Võrgustiku kontaktpunktid ja liikmed – Belgia

Belgia on määranud kaks kontaktpunkti. Üks neist on kassatsioonikohtu (Cour de cassation) kohtunik, kes koordineerib võrgustiku suhteid kohtunikkonna liikmetega, teine föderaalse justiitsministeeriumi (Service public fédéral Justice) teenistuja, kes töötab tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talituses.

Lisaks kuulub Belgiast võrgustikku praegu 15 kohtunikku, kelle liikmesus tuleneb nõukogu otsuse 2001/470/EÜ artikli 2 lõike 1 punktist d. Apellatsioonikohtu (cour d’appel) igast tööpiirkonnast määratakse kolm või neli kohtunikku, kes on spetsialiseerunud kas perekonna-, kaubandus- või menetlusõigusele ja esindavad erinevaid kohtuastmeid (apellatsioonikohus, esimese astme kohtud (tribunaux de première instance), kaubanduskohtud (tribunaux de commerce) ja rahukohtud (justices de paix)).

Ülalnimetatud otsuse artikli 2 lõike 1 punkti d alusel on Belgia võrgustiku liige ka peakohtusekretäride riikliku nõukogu (Conseil national des greffiers en chef) esindaja.

Belgia on kooskõlas otsuse artikli 2 lõike 1 punktiga e määranud võrgustiku liikmeks ka neli kutseorganisatsioonide esindajat: notarite esindaja, kohtutäiturite esindaja ja kolm advokatuuri esindajat (üks prantsuskeelse, teine saksakeelse ja kolmas flaamikeelse advokatuuri nimel).

Toimub ka koordineerimine mitme keskasutuse vahel, kes on määratud eri määruste kohaselt (määrus (EÜ) nr 2201/2003, määrus (EÜ) nr 4/2009, määrus (EÜ) nr 1393/2001 jne).

Ühendust hoitakse ka Euroopa tarbijakeskuse Belgia haruga.

Võrgustiku tegevus

Suurem osa suhtlusest toimub e-posti teel. Euroopa Komisjoni, eriti sekretariaadi esitatavat teavet jagatakse liikmetele peamiselt mõne kontaktpunkti kaudu. Liikmed osalevad võrgustiku kohtumistel sõltuvalt teemast. Lisaks korraldatakse kord aastas võrgustiku kuuluvate Belgia kohtunike kohtumine.

Liikmetel palutakse korrapäraselt edastada teavet uute õigusaktide kohta võimalikult laiale ringile või saata kolleegidele küsimustikke. Üldiselt jagatakse Euroopa Komisjoni edastatavat teavet ja kasulikke internetilinke kohtutele päris palju. Lisaks osalevad võrgustiku mõned liikmed Euroopa õigusaktide uudiskirja väljaandmises (Eur-alert!).

Koostööd tehakse ka kohtunike koolitusinstituudiga, mis võimaldab kontaktpunktidel ja liikmetel astuda üles koolitustel, mida instituut korraldab viimaste Euroopa õigusaktide ning eriti tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava Euroopa ja rahvusvahelise õigusalase koostöö korra kohta.

Kui käsitletakse konkreetseid küsimusi, näiteks välisriigi õiguse sisu või konkreetse piiriülese mõjuga menetluse edenemist, suheldakse üldjuhul meili teel ning suhtlemisse kaasatakse ühelt poolt Belgia kontaktpunkt ja asjaomast vaidlust menetlev Belgia kohtunik ning teiselt poolt vaidlustesse kaasatud liikmesriikide kontaktpunktid.

Viimati uuendatud: 18/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.