Ülevaade võrgustikust

Bulgaaria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Riiklik õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades

Bulgaaria tsiviil- ja kaubandusasjade riikliku õigusalase koostöövõrgustiku (edaspidi „riiklik võrgustik“) õigusraamistik on sätestatud tegevuseeskirjades (Pravila za deynostta), mille võttis vastu 13. märtsi 2018. aasta otsusega kõrgem kohtute nõukoda (Vissh sadeben savet) ning mis asendasid 11. detsembri 2014. aasta otsusega vastuvõetud ja 19. märtsi 2015. aasta otsusega muudetud eeskirju.

Riikliku võrgustiku eesmärk on pakkuda õigusasutustele vajalikku abi õigusabitaotluste koostamisel, edastamisel ja täitmisel ning Bulgaaria kohtute rahvusvahelise õigusalase koostöö kohta statistika kogumisel ja säilitamisel ning teha koostööd Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja muude sarnaste institutsioonide kontaktpunktidega.

Kõrgema kohtute nõukoja kohtunike kolleegium (Sadiyska kolegiya) vastutab riikliku võrgustiku toimimise, riiklikes ja rahvusvahelistes projektides osalemise ning koostöö eest kõigi riiklike või rahvusvaheliste institutsioonide, organisatsioonide ja üksustega, kes täidavad ülesandeid rahvusvahelise õigusabi valdkonnas. Kõrgema kohtute nõukoja rahvusvaheliste suhete ja protokollide direktoraat (Direktsiya Mezhdunarodna deynost i protokol) toetab ja koordineerib teabe vahetamist võrgustiku liikmete, riiklike kontaktpunktide ja kohtunike koja vahel. Kohtunike kolleegium annab hindamis- ja konkursikomisjoni (Komisiya po atestiraneto i konkursite) kaudu riikliku võrgustiku toimimise metoodilisi juhiseid ja haldab selle koordineerimist.

Lisateave

Riikliku võrgustiku liikmeks saada soovijad peavad olema rajooni-, regionaalse kohtu või apellatsioonikohtu kohtunikud ning vastama ametialase seisundi, ausameelsuse, võõrkeelte oskuse jms osas teatavatele nõuetele. Riikliku võrgustiku kohtunikud määratakse värbamiskonkursi järel kõrgema kohtunike nõukoja kohtunike kolleegiumi otsusega viieks aastaks ametisse. Riiklikku võrgustikku kuulub kuni seitse kohtunikku igast apellatsiooniringkonnast ning kuni 15 kohtunikku Sofia ringkonnast. Kõrgema kohtunike nõukoja kohtunike kolleegium lõpetab sõnaselgelt ette nähtud juhtudel hindamis- ja konkursikomisjoni ettepaneku alusel põhjendatud otsusega võrgustiku liikmesuse.

Kontaktpunktid

Kõrgema kohtunike nõukoja kohtunike kolleegium, tegutsedes hindamis- ja konkursikomisjoni ettepanekul, määrab võrgustiku liikmete hulgast viieks aastaks ühe kontaktpunkti tsiviilasjades ja ühe kontaktpunkti kaubandusasjades.

Ülesanded

– Riikliku võrgustiku liikmed abistavad tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevasse Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku või muudesse rahvusvahelistesse õigusalase koostöö võrgustikesse kuuluvaid riiklikke kontaktpunkte ja Bulgaaria kohtunikke rahvusvahelise õigusalase koostöö tegemisel.

– Osana sellest abist on riikliku võrgustiku liikmed kohustatud teavitama, nõustama, vajaduse korral koordineerima ning tegema muid toiminguid, et hõlbustada rahvusvahelist õigusalast koostööd kooskõlas Bulgaaria vastavate õigusasutuste pädevusega. Riikliku võrgustiku liikmed on kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa õigusaktidega kohustatud osutama taotluse korral abi igale riiklikule kohtunikule, prokurörile, eeluurimiskohtunikule või vastavaid volitusi omavale riikliku keskasutuse esindajale.

– Riikliku võrgustiku liikmed hõlbustavad rahvusvahelise õigusalase koostöö alal koolituste korraldamist ringkonnas, kus nad oma ülesandeid täidavad.

– Riikliku võrgustiku liikmed aitavad kohtunikel teha rahvusvahelist õigusalast koostööd vastavas apellatsiooniringkonnas, mille eest nad vastutavad.

– Riikliku võrgustiku liikmed teevad Euroopa ja riikide kohtupraktika ning tsiviil- ja kaubandusasjade koostöö menetluslike muudatuste kohta uuringuid ning populariseerivad ja levitavad neid.

– Riikliku võrgustiku liikmed koostavad tegevuse kvartaliaruandeid vastava apellatsioonikohtu ringkonna kohta seoses ühenduse ja rahvusvahelise õiguse rakendamise ja rahvusvahelise õigusalase koostööga ning saadavad aruanded koos kõrgema kohtunike nõukojaga ühiselt ajakohastatavasse ja värskendatavasse andmebaasi ning varustavad riiklikke kontaktpunkte tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevate kohtudokumentide elektroonilise versiooniga, mille asjaomase apellatsiooniringkonna kohtud on edastanud ELi õiguse kohaldamisel, et hallata nõutavat andmebaasi.

– Nad täidavad ka kõrgema kohtunike nõukoja kohtunike kolleegiumi määratud lisaülesandeid, kui on vaja anda teavet, teostada uuringut, korraldada koolitust või teha muid rahvusvahelise õigusalase koostööga seotud toiminguid.

– Riikliku võrgustiku liikmed haldavad ajakohastatud kontaktandmete andmebaasi (e-posti aadressid, muud aadressid kirjavahetuse pidamiseks, telefoninumbrid) ning Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika andmebaasi, mis avaldatakse kõrgema kohtunike nõukoja veebisaidil jaotises „Tsiviil- ja kaubandusasjade riikliku õigusalase koostöövõrgustik“.

– Kõik riikliku võrgustiku liikmed täidavad oma ülesandeid asjaomases apellatsiooniringkonnas.

– Riikliku võrgustiku liikmed osalevad aastakoosolekul, mis toimub veebruaris ja kus võetakse vastu võrgustiku eelmise kalendriaasta tegevusaruanne; riiklik kontaktpunkt koostab liikmete 15. jaanuariks esitatud iga-aastaste tegevusaruannete põhjal tegevusaruande.

– Pärast tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktide korralistel koosolekutel osalemist esitavad osalejad kõrgema kohtute nõukoja kohtunike kolleegiumile aruande, mis avaldatakse tegevuse avalikustamise eesmärgil kõrgema kohtute nõukoja veebisaidil rahvusvahelise koostöö ning tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku jaotises.

Viimati uuendatud: 10/07/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.