Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Horvaatia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleval Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul on Horvaatia Vabariigis 2 kontaktisikut.

Kontaktisikuteks on Horvaatia Vabariigi justiits- ja haldusministeeriumi Euroopa asjade, rahvusvahelise ja õiguskoostöö ning korruptsioonivastase võitluse direktoraadi ning rahvusvahelise õigusabi ja tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö osakonna töötajad.

Kontaktisikuid abistavad mitu nimetatud osakonna ametnikku, nii et tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase võrgustiku raames tehtav töö on tegelikult rahvusvahelise õigusabi ja tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö osakonna meeskonnatöö, mida tehakse osakonna muude tegevuste kõrvalt.

Kuigi Horvaatias ei ole ametlikku riigisisest võrgustikku, teevad kontaktisikud koostööd kohtunike ning teiste justiitsministeeriumi ja muude pädevate asutuste ekspertide, õigusteaduse professorite, notarite ning muude eri õigusvaldkondade ekspertide ja spetsialistidega. Võrgustiku tegevuses osaleb ka töö-, pensionite, pere- ja sotsiaalpoliitika ministeerium, kes võtab mõne määruse keskasutusena aktiivselt osa ka Euroopa Komisjoni korraldatavatest võrgustiku koosolekutest. Võrgustik on avatud kõikidele õigusspetsialistidele, kes soovivad osaleda ja on huvitatud osalemisest Euroopa õigusaktide kohaldamises Horvaatias.

Teavet vahetatakse Horvaatias e-posti ja telefoni teel ning koosolekuid korraldatakse vajadust mööda.

Teabevahetus teiste liikmesriikide kontaktisikutega toimub e-posti teel ning kontaktisikud ja teised võrgustiku liikmed osalevad regulaarselt Euroopa Komisjoni korraldatavatel tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel.

Kuna justiits- ja haldusministeerium on teatavate määruste kohaldamisel keskasutus, täidavad kontaktisikud keskasutuse ülesandeid, teevad järelepärimisi ja vastavad teiste liikmesriikide kontaktisikute järelepärimistele (vajaduse korral koostöös kohtunike ning muude spetsialistide ja ekspertidega), esitavad komisjonile nõutud andmeid ja teevad vajalikke toiminguid teabe avaldamiseks Euroopa Komisjoni asjakohastes portaalides. Kontaktisikud jagavad Euroopa Komisjoni väljaandeid kohtutele, üldsusele ja muudele sihtrühmadele ning tegelevad võrgustiku nähtavuse suurendamisega.

Kontaktandmed: EJNcontact@mpu.hr

Viimati uuendatud: 30/03/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.