Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje horvaadi originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Horvaatia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleval Euroopa õigusalase koostöö võrgustikul on Horvaatia Vabariigis kaks kontaktisikut.

Kontaktisikud töötavad Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumi Euroopa asjade, rahvusvahelise ja õiguskoostöö direktoraadis ning rahvusvahelise õigusabi ja tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö osakonnas.

Kontaktisikuid abistavad mitu nimetatud osakonna ametnikku, nii et töö tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase võrgustiku heaks on tegelikult rahvusvahelise õigusabi ja tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö osakonna ametnike meeskonnatöö, mida tehakse osakonna muude tegevuste kõrvalt.

Kuigi Horvaatia Vabariigis ei ole ametlikku riigisisest võrgustikku, teevad kontaktisikud koostööd kohtunike ning teiste justiitsministeeriumi ja muude pädevate asutuste ekspertide, õigusteaduse professorite, notarite ning muude eri õigusvaldkondade ekspertide ja praktikutega. Võrgustiku tegevuses osaleb samuti sotsiaalpoliitika ja noorsooküsimuste ministeerium, kes võtab mõne määruse keskasutusena aktiivselt osa ka Euroopa Komisjoni korraldatavatest võrgustiku koosolekutest. Võrgustik on avatud kõikidele õigusspetsialistidele, kes soovivad osaleda ja on huvitatud osalemisest Euroopa õigusaktide kohaldamises Horvaatia Vabariigis.

Teavet vahetatakse Horvaatia Vabariigis e-posti ja telefoni teel ning koosolekuid korraldatakse vastavalt vajadusele.

Teabevahetus teiste liikmesriikide kontaktisikutega toimub e-posti teel ning kontaktisikud ja teised võrgustiku liikmed osalevad regulaarselt Euroopa Komisjoni korraldatavatel tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku koosolekutel.

Kuna justiitsministeerium on üksikute määruste keskasutus, viivad kontaktisikud ellu keskasutuse tegevust, teevad järelepärimisi ja vastavad teiste liikmesriikide kontaktisikute järelepärimistele (vajaduse korral koostöös kohtunike ning muude praktikute ja ekspertidega), esitavad komisjonile nõutud andmeid ja teevad vajalikud toimingud teabe avaldamiseks Euroopa Komisjoni asjakohastes portaalides. Kontaktisikud edastavad Euroopa Komisjoni väljaandeid kohtutele, kodanikele ja muudele sihtrühmadele ning tegelevad võrgustiku nähtavuse suurendamisega.

Kontaktandmed: EJNcontact@pravosudje.hr

Viimati uuendatud: 05/11/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.