Ülevaade võrgustikust

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Küprosel on võrgustik korraldatud riiklike kontaktpunktide määramisega. Praegu on kontaktpunkte kuus (6): üks kohtunik, kaks Küprose Vabariigi õigusbüroo juristi, kaks justiits- ja avaliku korra ministeeriumi ametnikku (üks õigusala ja üks haldusala ametnik) ning üks Küprose advokatuuri liige.

Kuue kontaktpunkti koordineerimise eest vastutavad justiits- ja avaliku korra ministeeriumi kontaktpunktid. Kui teise liikmesriigi võrgustikult või kontaktpunktilt saabub küsimus või teabenõue, tagavad justiits- ja avaliku korra ministeeriumi kontaktpunktid, et nõue edastatakse teistele kontaktpunktidele ning seda arutatakse nendega, et otsustada, milline Küprose asutus või amet tuleks määrata selle nõudega tegelema või taotletud teavet andma.

Viimati uuendatud: 07/12/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.