Ülevaade võrgustikust

Tšehhi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Tšehhi Vabariigis on praegu kuus Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunkti: viis Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumis ja üks Brüsselis (Tšehhi Vabariigi alaline esindus ELi juures).

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktid Tšehhi Vabariigis vahetavad teavet muude ELi liikmesriikide kontaktpunktidega, tegeledes kohtute ja notarite teabepäringutega teiste riikide õiguse kohta, ja päringute menetlemisega seotud meeldetuletustega, eelkõige tõendite kogumist käsitleva määruse (EÜ) nr 1206/2001 ja dokumentide kättetoimetamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1393/2007 kohaselt, ning muude küsimustega.

Vastavalt nõukogu 28. mai 2001. aasta otsusele 2001/470/EÜ, millega luuakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa kohtute võrk, rajas Tšehhi Vabariik 2004. aastal riigisisese õigusalase koostöö võrgustiku (edaspidi „võrgustik“) koostöö tegemiseks tsiviil- ja kaubandusasjades, mis vastutab Tšehhi Vabariigi tõhusa osalemise eest Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavas õigusalase koostöö võrgustikus.

Võrgustikku kuuluvad kohtunikud, Tšehhi advokatuuri esindajad, Tšehhi notarite koja esindajad, Tšehhi testamenditäitjate koja esindajad, rahvusvahelise lastekaitseameti esindajad, Euroopa tarbijakeskuse esindajad, Charles’i ülikooli õigusteaduskonna esindajad ja liikmeks määratud justiitsministeeriumi töötajad.

Võrgustiku liikmed osalevad eelkõige Euroopa tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö võrgustiku tegevuses ja sellest tulenevate ülesannete täitmisel ning ELi nõukogu ja komisjoni tsiviil- ja kaubandusasjade töörühmade ja komiteede töös. Võrgustiku liikmed avaldavad oma arvamust Euroopa ühenduste õigusaktide eelnõude ning muude tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat koostööd käsitlevate ettepanekute kohta.

Võrgustikul on praegu umbes 130 liiget. Justiitsministeerium korraldab kord aastas kõigi võrgustiku liikmete koosoleku. Koosolekul arutatakse aktuaalseid teemasid, mis puudutavad eelkõige Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku, Euroopa e-õiguskeskkonna portaali toimimist ja Euroopa Kohtu praktikat. Sellistel koosolekutel on võrgustiku liikmetel ainulaadne võimalus silmast-silma kohtuda ja ELi õigusaktide kohaldamisega seotud praktilisi kogemusi vahetada.

Võrgustiku liikmetele jagatakse asjaomaste dokumentide kogumikku ja muid Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames koostatud väljaandeid.

Võrgustiku liikmed saavad suhelda mitteametlikult e-posti teel. Võrgustikul on oma meililist (e-posti aadress), kuhu ja mille kaudu saavad võrgustiku liikmed saata päringuid ja vahetada kogemusi. Selle sidekanali kaudu saab justiitsministeerium võrgustiku liikmetele kiiresti edastada uudiseid õigusalase koostöö kohta ELis.

Viimati uuendatud: 25/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.