Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Ülevaade võrgustikust

Inglismaa ja Wales
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktisikud

Iga Ühendkuningriiki kuuluva nelja jurisdiktsiooni jaoks on määratud üks kontaktisik. Kuna iga jurisdiktsioon on eraldiseisev, siis nende kontaktisikute töö ei kattu, sest igaühel neist on oma jurisdiktsioonis võrgustiku eest ainuvastutus. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu tehtud päringud tuleks saata asjaomase jurisdiktsiooni kontaktisikule.

Inglismaa ja Walesi kontaktisik töötab Londonis asuvas justiitsministeeriumis. Teda abistab üks töötaja ja ta võib võrgustiku asjadega tegelemisel pöörduda veel mitme kolleegi poole. Võrgustiku töö on kombineeritud muude ülesannetega.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Inglismaal ja Walesis

Inglismaal ja Walesis puudub ametlik võrgustik. Justiitsministeeriumis on siiski välja arendatud selliste inimeste võrgustik, kes on teatavate poliitikavaldkondade eksperdid ja kelle poole on kontaktisikul võimalik pöörduda, et esitatud päringutele vastuseid saada.

Kontakte on arendatud ka teiste asjakohaste ministeeriumidega, kelle poole kontaktisik saab pöörduda, et saada nõu või vastuseid päringutele, mille sisu kuulub selle ministeeriumi haldusalasse. Kontaktisik teeb tihedat koostööd ka teiste võrgustiku laiendatud liikmetega Inglismaal ja Walesis, sealhulgas mitme kohtunikuga, kellel on eriteadmised konkreetsetes õigusvaldkondades või kes vastutavad rahvusvahelise suhtluse eest, eelkõige rahvusvahelise perekonnaõiguse asjade eest vastutava kohtuniku ja kõrge kohtu kohtunikuga (Senior Master), kes vastutab dokumentide kättetoimetamist ja tõendite kogumist käsitlevate eeskirjade eest.

Kõigi võrgustiku ja ministeeriumidevahelise mitteametliku võrgustiku laiendatud liikmetega saab ühendust võtta e-posti teel. Justiitsministeeriumi ja kohtuameti (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) töötajatel on juurdepääs sisevõrgule, mida saab kasutada võrgustiku teabe levitamiseks, ning kohtunikega saab samuti e-posti teel ühendust võtta. Võrgustiku kohta saab teavet ka Inglismaa ja Walesi kohtute sisevõrgust.

Kontaktisik tagab, et enne võrgustiku temaatilisi koosolekuid peetakse nõu asjakohaste poliitika-, haldus- või õigusekspertidega ning koosolekute protokolle ja teavet asjaomaste meetmete kohta levitatakse sobival viisil.

Kontaktisik kuulub rahvusvahelise perekonnaõiguse komiteesse, mis koosneb kõrgematest perekonnaasjade kohtunikest, juristidest, akadeemiliste ringkondade esindajatest ning Inglismaa ja Walesi asjaomastest keskasutustest. Komitee koguneb kord kvartalis ning jagab muu hulgas teavet ELis viimati vastu võetud õigusaktide ja võrgustiku tegevuse kohta. Kontaktisik on osalenud ka mõnel lordkantsleri rahvusvahelise eraõiguse nõuandekomitee koosolekul. See komitee koosneb kõrgematest kohtunikest ja akadeemiliste ringkondade esindajatest ning nõustab justiitsministeeriumi seoses ELi ettepanekutega tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas.

Kontaktisik suhtleb regulaarselt nii Inglismaa ja Walesi advokatuuri nõukogu (Bar Council) kui ka õigusnõustajate ühendusega (Law Society), mis on vastavalt advokaate ja õigusnõustajaid esindavad organid, samuti Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku Ühendkuningriigi esindajaga, kes vastutab kõigi Ühendkuningriigi jurisdiktsioonide eest. Varem on peetud kohtumisi ka Ühendkuningriigi SOLVITi kontaktisikutega.

Teabe esitamine

Inglismaal ja Walesis puudub Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisait. Teavet esitatakse muude olemasolevate veebisaitide, sealhulgas, nagu eespool mainitud, kohtute sisevõrgu kaudu. Kontaktisik on siiski teinud koostööd teiste asutustega, pakkudes eri teabeallikaid, sealhulgas kohtuameti veebisaidil kodanikele juhtnööre selle kohta, kuidas esitada piiriüleseid nõudeid või neile vastata, eelkõige seoses Euroopa täitekorralduse, Euroopa maksekäsu ja Euroopa väiksemate nõuete määrusega. Ta on teinud Ühendkuningriigis koostööd ka Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga, mis on koostanud juhendi Euroopa väiksemate nõuete määruse kohta. Kasutatakse võimalusi suurendada asjakohastel koosolekutel ja konverentsidel ning asjakohaste väljaannete kaudu teadlikkust Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust ja e-õiguskeskkonna portaali teabelehtedest.

Viimati uuendatud: 02/02/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.