Ülevaade võrgustikust

Eesti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Võrgustiku kontaktpunktideks on Eestis Justiitsministeeriumi 2 nõunikku rahvusvahelise justiitskoostöö talitusest, kes mõlemad täidavad ka keskasutuse esindaja ülesandeid. Kontaktpunktide peamisteks ülesanneteks on:

 • tagada, et kohalikud õiguskaitseasutused saaksid üldist teavet tsiviil- ja kaubandus asjades tehtava õiguskoostöö kohta käivate ühenduse ja rahvusvaheliste õigusaktide kohta;
 • edastada teistele kontaktpunktidele, asutustele ja oma liikmesriigi õigus asutustele kogu teave, mis on vajalik liikmesriikide heaks õigus koostööks, et aidata neil ette valmistada tulemuslikke õiguskoostöö taotlusi ja luua asjakohaseimad otsekontaktid;
 • edastada kogu teave, et lihtsustada ühenduse või rahvusvahelise õigusakti alusel kohaldatava liikmesriigi muu õiguse rakendamist;
 • otsida lahendusi probleemidele, mis võivad tekkida seoses õigus koostöö taotlusega;
 • hõlbustada õigus koostöö taotluste töötlemist asjaomases liikmesriigis, eelkõige juhtudel, kui selle liikmesriigi õigusasutused esitavad mitu taotlust, mis tuleb rahuldada mõnes teises liikmesriigis;
 • aidata võrgustiku veebilehe kaudu teavitada üldsust Euroopa Liidus tsiviil- ja kaubandus asjades tehtavast õigus koostööst, asjakohastest ühenduse ja rahvus vahelistest õigusaktidest ning liikmesriikide õigusest, eelkõige seoses õigus kaitse kätte saadavusega;
 • teha koostööd võrgustiku koosolekute organiseerimisel ja osaleda nendel;
 • aidata ette valmistada üldsusele mõeldud infot ja ajakohastada seda;
 • tagada võrgustiku liikmete vahel kooskõlastatud tegevus liikmesriigi tasandil;
 • koostada kaks korda aastas tegevusaruanne, mis sisaldab vajadusel võrgustiku parimaid tavasid, ning esitada see võrgustiku liikmete koosolekul, pöörates erilist tähelepanu võrgustiku toimimise parandamisele.

Võrgustiku sidekohtunikuks on Viru Maakohtu kohtunik, kes on Eesti esindaja ka Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi loodud kohtute võrgustikus. Sidekohtuniku ülesandeks on nõustada kohtute ametnikke Euroopa Liidu tsiviil- ja kaubandus õiguse teemal ning jagada võrgustikuga oma kogemusi eri õigus aktide kohaldamisel.

Peale 2011. aastat, kui jõustus teine EJN-civil’i otsus, mis laiendas võrgustiku tegevust kutseorganisatsioonidele, said Eestis EJN-civil’i liikmeteks:

 • kohtutäiturite ja pankrotihaldurite esindajana Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, kes on osalenud kohtumistel olenevalt teemast ka eelnevalt ning 2022 aastal määrati ka konkreetne kontaktpunkt.

Kutseorganisatsioonide esindajate ülesanneteks on:

 • kogemuste ja teabe vahetamine seoses Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide tõhusa ja praktilise kohaldamisega;
 • koostöö seoses infolehtede koostamise ja ajakohastamisega;
 • kutseorganisatsioonide osalemine asjakohastel kohtumistel.

Olenevalt kohtumiste temaatikast kaasab kontaktpunkt ka muid riigisiseseid eksperte võrgustiku kohtumistele oma kogemusi jagama. Näiteks on kohtumistel osalenud mitu teist kohtunikku peale sidekohtuniku, muude ministeeriumide esindajad, Notarite Koda, Riigikohtu nõunikud, Tarbijakaitseameti esindaja, Tartu Ülikooli õppejõud, Sotsiaalkindlustusamet jms.

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.