Ülevaade võrgustikust

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktisikud Soomes

Soomes on kontaktisikuteks määratud kaks ametnikku, kes töötavad justiitsministeeriumis rahvusvahelise õigusabi üksuses. Kontaktisik töötab üksuses, mis tegutseb mitmete tsiviil- ja kriminaalõigusalaste ELi määruste ja rahvusvaheliste kokkulepete keskasutusena. Lisaks võrgustikutööle täidab kontaktisik keskasutuse ülesandeid ja tsiviilõigusalase koostööga seotud muid ülesandeid.

Kontaktisikul on eraldi e-posti aadress kohtute ja muude õigus- ja haldusasutuste jaoks, kes teevad õigusalast koostööd tsiviil- ja kaubandusasjades, mille puhul vajatakse praktilist abi piiriüleste juhtumitega seotud probleemide lahendamisel.

Kontaktisik teeb aktiivset koostööd riiklike õigusasutuste, advokaatide ja muude õigusala töötajatega. Kontaktisiku ülesanded hõlmavad ELi tsiviil- ja kaubandusõiguse normide ja nende praktilise kohaldamise kohta teabe jagamist ning seotud küsimustes koolituste pakkumist. Kontaktisik abistab ka riiklikke õigusasutusi piiriüleste abitaotlustega seotud probleemide puhul ning osaleb aktiivselt asjaomaste võrgustike ja töörühmade töös.

Soome advokatuur on nimetatud võrgustiku liikmeks võrgustiku loomise otsuse artikli 2 lõike 1 punkti e alusel.

Lisaks kontaktpunktile ja Soome advokatuurile osalevad võrgustiku töös ka Soome tsiviilõiguse võrgustiku liikmed (vt täpsemalt allpool).

Soome riiklik võrgustik piiriülestes tsiviilasjades

Soomes loodi piiriüleste tsiviilasjade riiklik võrgustik 2016. aastal.

Riikliku võrgustiku ülesanne on näiteks jagada ning edastada teavet ELi tsiviilõiguse õigusaktide ja nendega seotud teabeallikate ning Euroopa tsiviilõiguse võrgustiku kohta nii Soome õigusasutustele kui ka teistele õiguspraktikutele.

Riiklikku võrgustikku on määratud esimese astme kohtute, apellatsioonikohtute, õiguskaitseasutuste, õigusabiasutuse, Soome advokatuuri ja justiitsministeeriumi esindajad. Võrgustiku kontaktpunkt Soomes koordineerib võrgustiku tegevust.

Riiklik võrgustik kohtub kaks korda aastas. Riikliku võrgustiku esindajad osalevad ka Euroopa tsiviilõiguse võrgustiku koosolekutel ja töös.

Viimati uuendatud: 15/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.