Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Prantsusmaal kuuluvad tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku kohtunikud, advokaadid (avocats), notarid ja kohtu täitevametnikud (commissaires de justice). Võrgustikuga võivad aga ühineda kõikide õiguselukutsete esindajad, kes selle vastu huvi tunnevad, eelkõige kui nad osalevad ELi õiguse rakendamises tsiviil- ja kaubandusasjades (kohtusekretärid (greffiers), kohtu vanemsekretärid (directeurs des services des greffes), kaubanduskohtute kohtunikud ja sekretärid).

Alates võrgustiku loomisest on Prantsuse kontaktisikuks olnud alati kohtunik, kes töötab justiitsministeeriumi tsiviilasjade direktoraadis (Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la justice). See kohtunik töötab täpsemalt vastastikuse abi, rahvusvahelise eraõiguse ja ELi õiguse osakonnas (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE), mis on määratud paljude tsiviil- ja kaubandusalaste rahvusvaheliste koostöövahendite kohaldamise keskasutuseks. Kontaktisik saab jagada Prantsuse õiguspraktikute ja teistest ELi riikidest pärit võrgustiku liikmetega oma praktilisi teadmisi tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö kohta ning olla abiks piiriüleste juhtumitega seotud probleemide lahendamisel.

Prantsuse võrgustik on korraldatud riiklikul ja kohalikul tasandil. Niisiis on igas Prantsusmaa apellatsioonikohtus ja kassatsioonikohtus (Cour de cassation) määratud kohtunik-referent. Tema ülesandeks on hõlbustada koostööd kohalikul tasandil ja anda kohtunikele teavet tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö vahendite rakendamise ja eelkõige ELi õiguse kohta. Apellatsioonikohtute ja kassatsioonikohtu kohtunik-referendid võivad ka teavitada riiklikku kontaktisikut probleemidest Euroopa õigusaktide kohaldamisel. Riiklik kontaktisik edastab teabe nende probleemide kohta Euroopa Komisjoni juures asuvale võrgustiku sekretariaadile.

Teiste ametite esindajad on liikmed ja osalevad võrgustiku tegevuses oma riiklike esindusorganite kaudu:

– kohtu täitevametnikke (commissaires de justice, varasem nimetus huissiers de justice) esindab riiklik kohtu täitevametnike koda (Chambre nationale des commissaires de justice – CNCJ);

advokaate esindab riiklik advokatuuride nõukogu (Conseil national des barreaux – CNB) ja Délégation des barreaux de France (DBF) (Prantsusmaa advokatuuride delegatsioon), mis on CNB Brüsseli delegatsioon. DBFi veebisaidi tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vahelehel on esitatud kogu teave advokaatide võrgustiku osaluse kohta Prantsusmaal;

notareid esindab notarite kõrgem nõukogu (Conseil supérieur du notariat – CSN).

Võrgustikku kuuluvad ka ELi riikides töötavad Prantsuse sidekohtunikud ja keskasutused, kes vastutavad tsiviil- ja kaubandusasju puudutavate koostöölepingute kohaldamise eest (nt Euroopa ja välisasjade ministeeriumi elatisnõuete büroo).

Euroopa Komisjoni õigusprogrammi raames toetatud projekti „Connaître la législation de l’Union européenne“ (CLUE) (ELi õigusaktide tundmaõppimine) käigus on tegutsetud aktiivselt, et suurendada Prantsusmaal teadlikkust tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevast Euroopa õigusalase koostöö võrgustikust.

Viimastel aastatel on tänu CLUE I projektile olnud võimalik suurendada õigusalase koostöö ja ELi õiguse vahendite nähtavust (igakuise uudiskirja, võrgustiku video ja ministeeriumi siseveebi kaudu) ning edendada heade tavade vahetust praktikute vahel (korraldades perekonnaõigust puudutava rahvusvahelise eraõiguse seminare ja koostades praktilise juhendi apellatsioonikohtu kohtunik-referentidele). Uut, CLUE II projekti hakati ellu viima 2021. aasta veebruaris ja see jätkub samas vaimus, kuid täiendavate eesmärkide (rohkem seminare, teemasid ja vahendeid ELi õiguse tutvustamiseks) ning sooviga jagada parimaid tavasid muude riiklike võrgustikega.

Kord aastas kohtuvad Pariisis kõik Prantsuse võrgustiku liikmed, et arutada võrgustiku senist tegevust ning ELi õiguse arengut tsiviil- ja kaubandusasjades.

Lisateavet Prantsuse võrgustiku kohta saab veebisaidilt justice.gouv.fr.

Viimati uuendatud: 16/01/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.