Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Prantsusmaal kuuluvad tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku kohtunikud, advokaadid (avocats), notarid ja kohtutäiturid (huissiers de justice). Võrgustikuga võivad aga ühineda kõikide õigusvaldkonna ametite esindajad, kes selle vastu huvi tunnevad, eelkõige kui nad osalevad Euroopa Liidu õiguse rakendamises tsiviil- ja kaubandusasjades (kohtusekretärid (greffiers), kohtu vanemsekretärid, kaubanduskohtute kohtunikud ja sekretärid).

Riiklikuks kontaktpunktiks on kohtunik, kellel on kohtus töötamise kogemus ja kes töötab justiitsministeeriumi tsiviilasjade osakonnas. Ta kuulub Euroopa Liidu õiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja tsiviilõigusabi büroo koosseisu, mis on ühtlasi keskasutus, kes kohaldab arvukaid rahvusvahelisi koostöölepinguid tsiviil- ja kaubandusasjades.

Igas apellatsioonikohtus ja kassatsioonikohtus määratakse kohtunik-referent (ehk kohalik kontaktpunkt). Tema ülesanne on toetada võrgustiku kaudu tõstatatavate koostööprobleemide lahendamist koha peal ning anda kohtunikele teavet tsiviilasju puudutava õigusalase koostöö vahendite kasutamise ja üldiselt liidu õiguse kohta. Apellaktsioonikohtute ja kassatsioonikohtu kohtunik-referendid võivad ka teavitada riiklikku kontaktpunkti raskustest Euroopa õigusaktide kohaldamisel. Riiklik kontaktpunkt edastab selle teabe asjaomastele isikutele.

Kohtutäitureid (huissiers de justice) esindab riiklik kohtutäiturite koda (Chambre nationale des huissiers de justice).

Advokaate (avocats) esindab Prantsusmaa advokatuuride delegatsioon (advokatuuride riikliku nõukogu Brüsseli delegatsioon).

Notareid (notaires) esindab riiklik notarite koda.

Võrgustikku kuuluvad ka Euroopa Liidu riikides töötavad Prantsuse sidekohtunikud ja keskasutused, kes vastutavad tsiviil- ja kaubandusasju puudutavate rahvusvaheliste koostöölepingute kohaldamise eest.

Kord aastas, Euroopa õiguspäevale lähedasel kuupäeval kohtuvad Pariisis kõik Prantsuse võrgustiku liikmed, et arutada võrgustiku senist tegevust ning liidu õiguse arengut ja selle rakendamist tsiviil- ja kaubandusasjades.

Viimati uuendatud: 08/08/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.