Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Saksamaa föderaalse ülesehituse tõttu on peale Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku föderaalse kontaktpunkti kontaktpunktid ka igal liidumaal. Föderaalne kontaktpunkt asub föderaalses justiitsametis (Bundesamt für Justiz). Liidumaade kontaktpunktid asuvad olenevalt iga liidumaa korralduslikust struktuurist kas kohtus (Baieri liidumaa – liidumaa kõrgeim üldkohus Münchenis (Oberlandesgericht München), Bremeni liidumaa – Bremeni esimese astme või apellatsioonikohus (Landgericht Bremen), Hamburgi liidumaa – Hamburgi esimese astme kohus (Amtsgericht Hamburg), Hesseni liidumaa – liidumaa kõrgeim üldkohus Frankfurdis (Oberlandesgericht Frankfurt am Main), Alam-Saksi liidumaa – liidumaa kõrgeim üldkohus Celles (Oberlandesgericht Celle), Nordrhein-Westfaleni liidumaa – liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis (Oberlandesgericht Düsseldorf) ja Saksi liidumaa – liidumaa kõrgeim üldkohus Dresdenis (Oberlandesgericht Dresden)) või liidumaa justiitsministeeriumis (Landesjustizministerium). Kokku tegutseb Saksamaal Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames seega 17 kontaktpunkti. Föderaalne kontaktpunkt vastutab lisaks sissetulevate ja väljaminevate taotlustega tegelemisele riikliku võrgustiku koordineerimise ning ürituste, näiteks Euroopa õiguspäeva ja Saksamaa Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmete kohtumiste korraldamise eest.

Ülesanded on jaotatud riigisiseselt liidumaade kontaktpunktide ja föderaalse kontaktpunkti vahel. Föderaalne kontaktpunkt vastab kõigile Saksa tsiviil- või kaubandusõigusega ning kohtute üldise korraldusega seotud teabepäringutele. Konkreetset kohtuasja puudutavatele päringutele vastab aga tavaliselt selle liidumaa kontaktpunkt, kus asja arutatakse. Kõik Saksamaa kontaktpunktid on siiski staatuse poolest võrdsed, mis tähendab, et päringuga võib pöörduda ükskõik millise kontaktpunkti poole 17st ja erandjuhtudel saab konkreetsete kohtuasjade puhul abistada ka föderaalne kontaktpunkt. Selline ülesannete riigisisene jaotus tagab, et päringuga tegeleb selleks kõige sobivam kontaktpunkt.

Peale kontaktpunktide on Saksamaal neli kohtunikku, kes abistavad Saksamaa kohtuid määrusega (EÜ) nr 2201/2003 (Brüsseli IIa määrus) hõlmatud valdkonnas. Nende tööülesanded on jagatud sisekokkuleppe abil liidumaade kaupa. Välispäringuid võib esitada ükskõik kellele neljast sidekohtunikust. Vajaduse korral suunatakse päringu esitaja seejärel viivitamata ülesannete riigisisese jaotuse ning konkreetse juhtumiga seotud keeleoskuse, eripädevuse ja eriteadmiste alusel pädeva kohtuniku juurde.

Peale selle vastutab Prantsusmaa justiitsministeeriumi juures tegutsev Saksamaa kontaktametnik Saksamaa ja Prantsusmaa vahelise õigusabi osutamise eest. Kui üksikute kohtuasjadega seoses tekib Prantsusmaalt õigusabi taotlemisega probleeme või kui tuleb välja selgitada Prantsuse õiguse sisu, võib lisaks kontaktpunktidele abi küsida ka Saksamaa kontaktametnikult.

Vastavalt nõukogu 28. mai 2001. aasta otsuse 2001/470/EÜ (millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades ja mida on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009/EÜ, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta otsust 2001/470/EÜ, millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 2 lõike 1 punktile e nimetas Saksamaa Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmeks föderaalse advokatuuri (Bundesrechtsanwaltskammer), notarite koja (Bundesnotarkammer), föderaalse patendivolinike koja (Patentanwaltskammer), Saksamaa advokaatide ühenduse (Deutscher Anwaltverein), Saksamaa kohtutäiturite liidu (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V.) ja 2014. aastal Saksamaa kohtuametnike liidu (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Saksamaal on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed muu hulgas määruses (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta (dokumentide kättetoimetamise määrus)) ja määruses (EÜ) nr 1206/2001 (liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumise määrus)) ette nähtud keskasutused. Need keskasutused ja liidumaade kohtuasutused edastavad kohtutele ajakohast teavet tasuta õigusabi andmise kohta tsiviilasjades. Nad kehtestavad ka lisameetmeid ja toetavad kohtuid dokumentide kättetoimetamisel ja tõendite kogumisel välisriigiga seotud kohtuasjades. Peale selle on Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmed ka nõukogu 27. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (Brüsseli II määrus)) ning nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (ülalpidamismäärus)) kohased keskasutused.

Lisateavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku tegevuse kohta Saksamaal ja kontaktandmete loetelu leiab föderaalse justiitsameti (Bundesamt für Justiz) veebisaidilt (http://www.bundesjustizamt.de/ejnzh).

Viimati uuendatud: 20/09/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.