Ülevaade võrgustikust

Kreeka
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Võrgustiku struktuur

Kontaktisikute arv: määratud on 22 kontaktisikut. 19 neist on riiklikku võrgustikku kuuluvad kohtunikud, kes täidavad samal ajal kohtunikuülesandeid. Kolm on ametnikud justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumist, täpsemalt tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö osakonnast, mis on keskasutus nõukogude määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega (Brüsseli IIa määrus) (millega täiendatakse Haagi 1980. aasta rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslike küsimuste konventsiooni)), nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (ülalpidamiskohustused), direktiivi 2002/8/EÜ (õigusabi), nõukogu määruse (EÜ) nr 1206/2001 (tõendite kogumine) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine) tähenduses.

Riiklik võrgustik: loodud on tsentraliseeritud struktuuriga mitteametlik riiklik võrgustik, mille põhiliikmed on keskasutus, Ateena kohtunikud ja kolm õiguselukutsete esindajat (advokaatide, kohtutäiturite ja notarite ühendused). Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö osakond vastutab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku töö jälgimise ja kontaktisikute töö koordineerimise eest liikmesriigi tasandil seoses Kreeka kohustustega Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaali postitatava sisu vallas. Võrgustiku riiklikud kontaktisikud aitavad koostada teabelehti, ajakohastada Kreeka ametlikke teateid tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õiguskoostööd käsitlevate ELi õigusaktide kohta, täita Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku või muude ELi asutuste küsimustikke ning vastata teiste kontaktisikute või ELi asutuste küsimustele, mis on peamiselt seotud ELi õigusaktide rakendamisega Kreekas.

Korraldatakse korrapäraseid koosolekuid, mida koordineerib tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö osakond ja mis toimuvad tavaliselt kaks kuni neli korda aastas. Koosolekute eesmärk on vahetada arvamusi, kogemusi ja teavet. Päevakorras on peamiselt Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku üleeuroopalistel koosolekutel arutatud teemad, ELi õigusaktide (määruste ja direktiivide) rakendamisel tekkida võivad küsimused ning eespool mainitud Kreeka kohustused seoses Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja Euroopa e-õiguskeskkonna portaaliga.

Teabe edastamine üldsusele

Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi veebisaidil on Euroopa õigusalase koostöö võrgustikule eraldi viidatud. Praegu tegeletakse veebisaidi ajakohastamisega, et sellel oleks täielikult ja selgelt kirjeldatud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku rolli ja kasulikkust seoses ELi õigusaktidega tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö kohta.

Liikmesriigi tasandil edastatakse tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevate ELi õigusaktide kohta teavet Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku trükiste jagamise ning Ateenas ja muudes Kreeka linnades seminaride ja ühepäevaste ürituste korraldamise teel, kus käsitletakse Euroopa õiguslikke muudatusi tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õiguskoostöö valdkonnas ning nende riigisisest mõju (riikliku võrgustiku liikmed osalevad vahel peakõnelejatena). Need üritused toimuvad justiitsministeeriumi ja ka riigi advokatuuride, riikliku kohtunikekooli, riikliku õigusnõukogu, tsiviil- ja kaubandusõiguslike ühenduste jt egiidi all.

Peale selle korraldatakse ühepäevast üritust, Euroopa õiguspäeva, mis on mõeldud Euroopa õiguselukutsete esindajate tähelepanu juhtimiseks ja ELi seadusandlike algatuste edusammude teemal dialoogi alustamiseks ning mida on justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi egiidi all viimastel aastatel peetud peaaegu igal aastal.

Viimati uuendatud: 11/12/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.