Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje ungari keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Ungari
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Ungari kontaktpunkt on justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakond (Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya), mille mitu ametnikku täidavad vastavaid ülesandeid oma muude ametiülesannete kõrvalt.

Võrgustikku kuuluvad keskasutustena justiitsministeerium (rahvusvahelise eraõiguse osakond) ja inimressursside ministeerium (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Võrgustiku liikmeteks on teise kohtuorganina ka riiklik kohtuteenistus (Országos Bírósági Hivatal) ning kutseühingutena Ungari notarite koda (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ungari advokatuur (Magyar Ügyvédi Kamara) ja Ungari kohtutäiturite koda (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara). Liikmete esindajad osalevad regulaarselt võrgustiku koosolekutel olenevalt loomulikult koosolekute päevakorras olevatest küsimustest.

Ungaris ei ole võrgustiku Ungari liikmetest moodustatud ametlikku riigisisest võrgustikku. Liikmed teevad omavahel koostööd vastavalt vajadusele.

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakonna koostatud materjalid, mis sisaldavad praktilist teavet ELis ja kolmandate riikidega tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö kohta, on kättesaadavad siin.

Viimati uuendatud: 12/12/2017

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.