Ülevaade võrgustikust

Ungari
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Ungari riiklik kontaktasutus on justiitsministeeriumi (Igazságügyi Minisztérium) rahvusvahelise eraõiguse osakond (Nemzetközi Magánjogi Főosztály). Ülesanded on jaotatud osakonna mitme töötaja vahel, kes täidavad neid oma muu tegevuse kõrvalt.

Võrgustikku kuuluvad keskasutustena justiitsministeerium (rahvusvahelise eraõiguse osakond) ja siseministeerium. Võrgustiku liikmeteks on teise õigusasutusena ka Riiklik Kohtute Amet (Országos Bírósági Hivatal) ning kutseorganisatsioonidena Ungari Notarite Koda (Magyar Országos Közjegyzői Kamara), Ungari Advokatuur (Magyar Ügyvédi Kamara) ja Ungari Kohtutäiturite Koda (Magyar Bírósági Végrehajtói Kar). Liikmete esindajad osalevad regulaarselt võrgustiku koosolekutel olenevalt loomulikult koosolekute päevakorrast.

Ungaris ei ole võrgustiku Ungari liikmetest moodustatud ametlikku riigisisest võrgustikku. Liikmed teevad omavahel koostööd juhtumipõhiselt ja vajadust mööda.

Justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakonna koostatud dokumendid, mis sisaldavad praktilist teavet ELis ja kolmandate riikidega tsiviilasjades tehtava õiguskoostöö kohta, on kättesaadavad siin.

Viimati uuendatud: 15/01/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.