Ülevaade võrgustikust

Iirimaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Kontaktpunktid

Iirimaal on kaks kontaktpunkti. Üks kontaktpunkt on piirkonna- ja ringkonnakohtutele ning üks kõrgema astme kohtutele nagu kõrgem kohus, apellatsioonikohus ja ülemkohus. Kontaktpunktid teevad tihedat koostööd ja töötavad üheskoos võrgustikuga seotud küsimustes. Iirimaa kontaktpunktid asuvad Dublinis kohtuteenistuses. Kuigi igal neist on omaette pädevus, kattub osa nende kontaktpunktide tööst, kuna igaühel neist on oma direktoraadis ainuvastutus võrgustiku eest. Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kaudu tehtud päringud tuleks suunata asjaomasele vastava pädevusega kontaktpunktile. Kontaktpunktid töötavad eraldi büroodes, kuid kohtuteenistuse direktoraatides Dublinis Iirimaal. Võrgustiku töö on ühendatud muude ülesannetega. Kontaktpunktid saavad aga võrgustiku küsimustega tegelemisel paluda teiste kolleegide toetust ja abi. Kontaktpunktid suhtlevad Iirimaal Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmetega korrapäraselt nii e-posti ja telefoni teel kui ka isiklikel kohtumistel, sealhulgas keskasutustega, ülemkohtu ja kõrgema kohtu toimingute eest vastutava direktoriga ning kohtuteenistuse reformi- ja arendusdirektoriga [liikmeid käsitleva artikli 2 lõike  1 punkt d]; ning justiits- ja õigusreformi ministeeriumi ametnikega [liikmeid käsitleva artikli 2 lõike 1 punkt d]. Samuti suhtlevad kontaktpunktid korrapäraselt kohtunikkonna hulgast nimetatud liikmega Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku arengu küsimustes.

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku toimimine Iirimaal

Iirimaal ei ole ametlikku riiklikku võrgustikku.  On olemas nende inimeste võrgustik, kes on teatud poliitikavaldkondade eksperdid ja kelle poole on kontaktpunktil võimalik pöörduda, et saada esitatud päringutele vastuseid.

Kontaktpunkt suhtleb tihedalt teiste Iirimaa laiendatud võrgustikku kuuluvate liikmetega, sealhulgas mitmete kohtunikega, kellel on teatud õigusvaldkondades erioskused või kellel on kohustused rahvusvahelises teabevahetusalases töös. Kontaktpunktidega saab ühendust e-posti teel. Kontaktpunkt tagab, et enne võrgustiku vastavaid koosolekuid peetakse nõu asjakohaste poliitika-, haldus- või õigusekspertidega ning koosolekute protokolle ja teavet asjaomaste tegevusmeetmete kohta levitatakse asjakohasel viisil.

Kontaktpunkt peab poliitikaküsimustes korrapäraselt ühendust ka justiitsministeeriumiga ning keskasutusega, kes tegeleb pereliikmete elatise ja piiriüleste küsimustega.

Teabe esitamine

Iirimaal ei ole Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku riiklikku veebisaiti. Teavet esitatakse kohtuteenistuse veebisaidi kaudu ning Iirimaa muude eri ministeeriumide olemasolevate saitide kaudu. Kontaktpunkt töötab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku liikmesriikidele ja kõnealusele võrgustikule erinevaid teabeallikaid pakkudes koos teiste kontaktpunktidega ning muude üksustega.

Viimati uuendatud: 08/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.