Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Itaalia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku Itaalia haruna tegutseb Itaalia justiitsministeeriumi justiitsküsimuste osakonna rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraadi rahvusvahelise õigusalase koostöö büroo.

Võrgustikul on Itaalias praegu viis kontaktpunkti.

Kontaktpunktid suhtlevad järjepidevalt võrgustiku teiste liikmetega ja teevad nendega koostööd koostöötaotluste menetlemisel või üldsuse jaoks praktilist teavet sisaldavate ja e-õiguskeskkonna portaalis avaldatavate teabelehtede koostamisel.

Võrgustiku Itaalia haru teised liikmed on:

– alaealiste asjade ja kogukonna asjade osakond (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità);

– automatiseeritud teabesüsteemide peadirektoraat (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, e-õiguskeskkonna portaali kontaktpunkt);

– kohtudokumentide kättetoimetamisega tegelev keskasutus;

– riiklik advokatuur (Consiglio Nationale Forense) ja

– Itaalia Notarite Koda (Consiglio Italiano del Notariato).

Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtaktpunktidel on sidemeid ka

– kohtukolledžiga (Scuola Superiore della Magistratura);

– Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku Itaalia haruga;

– siseturu infosüsteemiga (IMI) Itaalias ning

– katoliikliku ülikooli (Università Cattolica del Sacro Cuore) rahvusvahelise eraõiguse professori Pietro Franzinaga, kes on kontaktpunkte nõustav ekspert.

Võrgustiku Itaalia liikmed kohtuvad üldjuhul korra aastas.

Kontaktpunktid abistavad piiriüleste küsimustega tegelevaid kohtuid ja õigusametnikke.

Kõik komisjoni saadetud trükised (brošüürid, ülevaated jne) jaotatakse kohtutele, õigusametnikele ja asjaga seotud isikutele.

Aeg-ajalt võtavad kontaktpunktid vastu teiste liikmesriikide delegatsioone, kes külastavad Itaaliat oma õigusalase koolituse raames.

Võrgustikule on viidatud justiitsministeeriumi veebisaidil https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_14_7

Loetelu asutustest, kes rakendavad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö seisukohast kõige olulisemaid õigusnorme, nimelt järgmisi:

nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001;

direktiiv 8/2003 õigusabi kohta.

Keskasutus Itaalias on mõlemal juhul:

justiitsministeerium

justiitsküsimuste osakond (Dipartimento Affari di Giustizia)

rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat – Büroo I (rahvusvaheline õigusalane koostöö) (Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione Giudiziaria).

Via Arenula 70,

00186 Rooma

Telefon: +39 06 68852633, +39 06 68852180

E-post: cooperation.dginternazionale@giustizia.it

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 dokumentide kättetoimetamise kohta

Keskasutus Itaalias on:

Rooma apellatsioonikohtu juures asuv kohtutäiturite büroo (Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52,

00192 Rooma

Telefon: +39 06 328361

Faks: +39 06 328367933

– nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003 (Brüsseli IIa määrus);

– nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 4/2009 (ülalpidamiskohustused)

Keskasutus Itaalias on:

justiitsministeerium

alaealiste asjade ja kogukonna asjade osakond (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

Via Damiano Chiesa 24,

00136 Rooma

Telefon: +39 06 68188 535/331/326

Faks: +39 06 68808085

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Viimati uuendatud: 21/07/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.