Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Ülevaade võrgustikust

Läti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Võrgustiku kontaktpunktid Lätis on justiitsministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja ja jurist, kes esindavad ühtlasi keskasutust. Kontaktisikute peamised ülesanded on

– tagada, et kohalikud õigusasutused saaksid üldist teavet liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohta, mis käsitlevad tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õiguskoostööd, ning anda teavet, mis on vajalik liikmesriikide õigusasutuste edukaks koostööks, et aidata neil ette valmistada tulemuslikke õigusabitaotlusi;

– otsida lahendusi küsimustele, mis võivad tekkida õiguskoostöö taotluste kohta;

– aidata võrgustiku veebisaidi kaudu teavitada üldsust õigusasutuste koostööst tsiviil- ja kaubandusasjades Euroopa Liidus ning asjakohastest liidu ja rahvusvahelistest õigusaktidest;

– teha koostööd võrgustiku kohtumiste korraldamisel ja osaleda nendel;

– aidata ette valmistada ja ajakohastada üldsusele suunatud teavet;

– tagada võrgustiku liikmete koostöö liikmesriigi tasandil.

Olenevalt arutatavast teemast kutsub kontaktpunkt teiste asutuste eksperte võrgustiku kohtumistele oma kogemusi jagama. Näiteks on sellistel kohtumistel osalenud ja kontaktpunkti külastanud mitu kohtunikku, justiitsministeeriumi eri pädevusvaldkondade esindajad, notarid, sertifitseeritud lepitajad, ülalpidamise tagamise fondi esindajad, kohtutäiturite koja esindajad ja akadeemilised töötajad.

Viimati uuendatud: 24/03/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.