Ülevaade võrgustikust

Läti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Võrgustiku riikliku kontaktpunkti ja keskasutuse esindaja ülesandeid täidab justiitsministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakond (Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departments).

Kontaktpunktide peamised ülesanded on:

– tagada, et kohalikud õigusasutused saaksid üldist teavet tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevate liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide kohta, ning anda teavet, mis on vajalik edukaks õigusalaseks koostööks liikmesriikide vahel, et aidata neil ette valmistada täidetavaid õigusabitaotlusi;

– otsida lahendusi küsimustele, mis võivad tekkida õiguskoostöö taotluste puhul;

– aidata võrgustiku veebisaidi kaudu teavitada üldsust Euroopa Liidus tsiviil- ja kaubandusasjades tehtavast õigusalasest koostööst ning asjaomastest liidu ja rahvusvahelistest õigusaktidest;

– teha koostööd võrgustiku kohtumiste korraldamisel ja nendel kohtumistel osaleda;

– aidata ette valmistada ja ajakohastada üldsusele suunatud teavet;

– tagada võrgustiku liikmete koostöö riigi tasandil.

Olenevalt arutatavast teemast kutsub kontaktpunkt võrgustiku kohtumistele ka teiste asutuste eksperte oma kogemusi jagama. Näiteks on sellistel kohtumistel kontaktpunkti kõrval osalenud paljud kohtunikud, justiitsministeeriumi eri valdkondade esindajad, notarid, sertifitseeritud lepitajad, elatise tagamise fondi (Uzturlīdzekļu garantijas fonds) juhatuse esindajad, kohtutäiturite koja (Tiesu izpildītāju padome) esindajad ja teadusringkonna esindajad.

11. jaanuaril 2023 sõlmisid justiitsministeerium ja Euroopa Komisjon lepingu, et viia ellu projekt, mille eesmärk on suurendada Läti õigusalase koostöö võrgustiku suutlikkust Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku raames („Stiprināt Latvijas Nacionālā tiesiskās sadarbības tīkla kapacitātes Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla ietvaros“, projekt „LVJUCO“). Projektiga edendatakse pädevate asutuste õigusalast koostööd ja suurendatakse üldsuse teadlikkust riiklikust õigusalase koostöö võrgustikust.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.