Ülevaade võrgustikust

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku (edaspidi „võrgustik“) kontaktpunktid ja liikmed Luksemburgis

Kontaktpunktid

- Kontaktpunkt, kes on määratud prokuratuuri (Parquet Général) juurde vastavalt nõukogu otsuse 2001/470/EÜ (millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades) (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009) artikli 2 lõike 1 punktile a, täidab artikli 3 lõike 1 punktis a, artikli 5 lõike 2 punktides a–c ning artikli 5 lõigetes 3 ja 4 sätestatud õigusalase koostöö ülesandeid.

Prokuratuuri juures tegutsev kohtunik lahendab võrgustiku raames esitatud teabe- ja õigusalase koostöö taotlusi.

Prokuratuuri juures tegutsev kontaktpunkt toimib ka keskasutusena, eelkõige määruse (EÜ) nr 4/2009 ja 2007. aasta laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise Haagi konventsiooni kontekstis.

- Kontaktpunkt, kes on määratud justiitsministeeriumi juurde, täidab nõukogu otsuse 2001/470/EÜ (millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades) (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009) artikli 3 lõike 1 punktis b, artikli 5 lõike 2 punktides d ja e, artikli 5 lõigetes 3 ja 4 ning artiklites 14, 15 ja 18 sätestatud haldusülesandeid.

Justiitsministeeriumi juures tegutsev kontaktpunkt vastutab halduslike järelmeetmete võtmise ja koordineerimise ning teabevahetuse eest Euroopa Komisjoniga, täpsemalt võrgustiku sekretariaadiga, aga ka võrgustiku riikliku tasandi liikmetega.

Võrgustiku liikmed

- Eksperdid, kes on määratud nõukogu otsuse 2001/470/EÜ (millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 2 lõike 1 punkti d kohaselt.

- Kutseliidud, kes on määratud nõukogu otsuse 2001/470/EÜ (millega luuakse Euroopa õigusalase koostöö võrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades) (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta otsusega nr 568/2009) artiklite 2 ja 5a kohaselt.

  • - Kohtutäiturid (huissiers de justice), kelle esindusorganisatsioon on Luksemburgi Suurhertsogiriigi kohtutäiturite koda (Chambre des huissiers de justice).
  • - Advokaadid (avocats), kelle esindusorganisatsioonid on Luxembourgi advokatuur (Barreau de Luxembourg) ja Diekirchi advokatuur (Barreau de Diekirch).
  • - Notarid (notaires), kelle esindusorganisatsioon on Luksemburgi Suurhertsogiriigi notarite koda (Chambre des notaires).

Kontaktpunktide ja võrgustiku liikmete vaheline suhtlus

Luksemburgis ei ole riiklikul tasandil ametlikku võrgustikku.

Võrgustiku liikmeid kutsutakse võrgustiku koosolekutel osalema vastavalt sellele, millist küsimust arutatakse.

Võrgustiku liikmete ja kontaktpunktide vaheline teabevahetus ja koordineerimine toimub elektrooniliste sidevahendite või telefoni teel.

Viimati uuendatud: 14/05/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.